Collegebesluitenlijst Eemnes dd 11 juni 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer B. Epema, loco secretaris

Afwezig:
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 23

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Nieuwe bruikleenovereenkomst voor een perceel grond aan de voorzijde van basisschool de 7-sprong gelegen aan Schoolpad 1 te Eemnes.
Korte inhoud: Het doel is om afspraken omtrent het gebruik van de grond vast te leggen.

Het college besluit:

Een bruikleenovereenkomst aan te gaan voor een perceel grond van 320 m² gelegen aan Schoolpad 1 te Eemnes.

3.2.

Verlengen inhuur ten behoeve van kwaliteitsslag Goyergracht
Korte inhoud: In 2018 is gestart met een kwaliteitsslag op de Goyergracht om verdere aantasting van de agrarische functie van het gebied te voorkomen en voor de toekomst veilig te stellen. Om dit project voortvarend uit te voeren en tegelijk te voorkomen dat andere (reguliere) handhavingszaken niet opgepakt kunnen worden of grote vertraging oplopen is middels de 15e begrotingswijziging 2018 budget beschikbaar gesteld om extern in te huren voor de verwachte werkzaamheden. Voorgesteld wordt om de inhuur te verlengen voor 2 dagen in de week gedurende 6 maanden (ureninzet van ca. 210 uur).


Besluit: gewijzigd akkoord
 

Het college besluit: in te stemmen met een verlenging van gedurende 6 maanden (2x 8 uur, per week);  

  1. de raad met een raadsinformatie te informeren over de voortgang van het project;
  2. de overschrijding van dit door de raad reeds goedgekeurde project mee te nemen in het rekeningresultaat over 2019..

3.3.

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen
Besluit: aangehouden
Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

3.4.

Jaarprogramma 2019 RUD
Korte inhoud: voorgesteld wordt het jaarprogramma 2019 RUD vast te stellen
Besluit: aangehouden
Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Taalakkoord 2019-2021
Korte inhoud: Ondertekening van het Taalakkoord met als doel om laaggeletterdheid te verminderen door meer bekendheid te geven aan dit probleem.
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de in dit voorstel geformuleerde doelen en ze op te nemen in het Taalakkoord 2019-2021.
  2. de wethouder onderwijs te machtigen om het Taalakkoord 2019-2021 te ondertekenen.

4.2.

Continueren trajecten Volwasseneneducatie.
Korte inhoud: Het regionale budget volwasseneneducatie is niet meer toereikend om nieuwe trajecten op te starten of te vervolgen. Met dit voorstel geven wij de Regio de opdracht om de situatie te onderzoeken en zet de gemeente, gedurende het onderzoek, vanuit eigen middelen de trajecten voort.
Het college besluit:

  1. de Regio de opdracht te geven in beeld te brengen welke doelgroep er is bereikt met de huidige WEB-trajecten en het benoemen van toegangscriteria op basis van urgentie;
  2. de instroom of verlenging van maximaal 10 WEB-trajecten te bekostigen;
  3. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief.