Collegebesluitenlijst Eemnes 13 augustus 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem, burgemeester
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris 

 

 

1.

Vaststellen besluitenlijst 6 augustus 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Zomernota 2019 gemeente Eemnes
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt de Zomernota 2019 aan u voorgelegd.

 

Het college besluit:
1. in te stemmen met de zomernota 2019;
2. de zomernota ter informatie te verstrekken aan de gemeenteraad

2.2.

Vernieuwing camera’s en kabeltracé van camerasysteem
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft de burgemeester van Eemnes op basis van artikel 2.77 uit de APV Eemnes en artikel 151c Gemeentewet de bevoegdheid gegeven om cameratoezicht toe te passen in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. In 2008 is in Eemnes gestart met cameratoezicht in het belang van het handhaven van de openbare orde en voorkomen van ernstige vormen van inbreuken op de openbare orde. Het huidige systeem en (een deel) van de bekabeling dient vervangen te worden.

 

Het college besluit:

1. De camera’s en het kabeltracé van het camerasysteem in het aangewezen cameragebied (parkeerplaats brandweer, Impuls, Huis van Eemnes en de Minnehof) te vernieuwen.
2. De raad om krediet te vragen voor de investering van € 22.400,00 (offerte afgerond/ex.btw).
3. Hiertoe de 17e begrotingswijziging 2019 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Wijzigingsplan Wakkerendijk 242
Korte inhoud: Het ontwerpwijzigingsplan Wakkerendijk 242 heeft ter inzage gelegen. Hiertegen is 1 zienswijze ingediend. Het college wordt voorgesteld het wijzigingsplan gewijzigd vast te stellen.

 

Het college besluit:

1. de Nota van zienswijze vast te stellen en de ingediende zienswijze ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. Aan de bouwvlek voor een woning op de voorzijde van het perceel Wakkerendijk 242 toe te voegen dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 8 meter;
3. Het wijzigingsplan Wakkerendijk 242 bestaande uit de plantoelichting, planregels en verbeelding, met code NL.IMRO.0317.WpWakkerendijk242-Va01, gewijzigd vast te
stellen.

3.2.

Kwaliteitsslag Goyergracht, plan van aanpak hoveniers op de Goyergracht
Korte inhoud: Hoveniers op de Goyergracht Noord hebben meer en sommigen veel meer opslag van (agrarische) producten en goederen op hun perceel dan de toegestane 60 m3. In dit voorstel wordt een plan van aanpak aangeboden om binnen het project kwaliteitsslag Goyergracht deze situaties op te pakken.

 

Het college besluit
1. in te stemmen met het voorgestelde plan van aanpak met betrekking tot de hoveniers op de Goyergracht, in het kader van het project kwaliteitsslag Goyergracht;
2. de bijlage plan van aanpak hoveniers Goyergracht, als appendix toe te voegen aan de voortgangsrapportage Kwaliteitsslag Goyergracht juni 2019 en deze onder begeleiding van de raadsinformatiebrief in zijn geheel ter kennisneming te sturen aan de raad.

3.3.

Intrekken voorkeursrecht WVG Eemhof
Korte inhoud: In 2010 heeft de gemeenteraad een voorkeursrecht gevestigd op de begane grond van het voormalige winkelcentrum Eemhof. Dit is gedaan om de mogelijkheid tot aankoop van deze gronden te vergroten c.q. de ontwikkelingen te kunnen sturen. Eigenaren moeten dan bij een voorgenomen verkoop, de gronden eerst aan de gemeente aanbieden. Nu de gronden in eigendom van de gemeente zijn dient de aantekening van de WVG uit de openbare registers te worden geschrapt. Dat kan door middel van een besluit van het college.

 

Het college besluit:

1. het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2010 waarbij de onroerende zaken gelegen op de begane grond van het voormalige winkelcentrum Eemhof zijn aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn, in te trekken.
2. over te gaan tot doorhaling/verwijdering van de aantekening “voorkeursrecht gemeenten” in het gemeentelijke beperkingenregister ter zake van de percelen kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie A nr. 2552 A13 t/m A15, A17 t/m A19, A 21 t/m A31 t/m A34;
3. het besluit te publiceren in de Staatscourant, gemeentebladen.nl en Rotonde.

3.4.

Bezwaar tegen het primaire besluit d.d. 4 juni 2018, verzonden op 6 juni 2018, tot intrekken van de omgevingsvergunningen d.d. 12 september 2012 nrs. 12-270 en 12-282.
 

Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Vanwege de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval een hernieuwd besluit te nemen, nadat namens bezwaarmaker op 20 juni 2019 in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken;
3. het hernieuwde besluit luidt als volgt: “het bestreden besluit van 04 juni 2018 niet langer in stand te laten, en na een belangenafweging tussen het belang van de bezwaarmaker
bij het in stand houden van de onderhavige vergunningen en het belang van het college bij de intrekking van de vergunningen te besluiten het belang van de bezwaarmaker te laten prevaleren en vervolgens te besluiten dat de omgevingsvergunningen van 12 september 2012
onder de nummers 12-270 en 12-282 herleven vanaf de dagtekening van dit hernieuwde besluit”.
4. vergunninghouder in de gelegenheid stellen om uiterlijk op 01 februari 2020 met het project te starten. Indien op 01 februari 2020 niet met het project is gestart, behoort uitvoering van project niet meer tot de mogelijkheden (alsnog hernieuwd besluit intrekken).
5. indien tegen het besluit ad. 3 hernieuwd beroep wordt ingediend bij de rechtbank alsdan verweer te voeren.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Verzoek advies inbesteden doelgroepenvervoer
Korte inhoud: In de laatste regionale raadsinformatiebrief over inbesteden doelgroepenvervoer (van 28 mei 2019) is aangegeven dat het college graag de gemeenteraad bij het regionale proces van inbesteden van het doelgroepenvervoer betrekt. Om te zorgen dat de raad tijdens de commissie BSM van september dit kan bespreken, moest nog een verzoek worden opgesteld.

 

Het college besluit de gemeenteraad te vragen om het Regiobestuur van advies te voorzien ten aanzien van inbesteden van het doelgroepenvervoer middels bijgevoegd verzoek.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

Aanvraag akte of uittreksel vanwege tegemoetkoming NS aan slachtoffers en nabestaanden holocaust

 

Het college besluit in voorkomende gevallen de uittreksels en/of akten kosteloos te laten verstrekken