Collegebesluitenlijst Eemnes dd 15 januari 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

  1. Vaststellen besluitenlijst 8 januari 2019
    De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

2. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM


2.1. Kaderbrief regio G&V 2020
Korte inhoud: Regio G&V stuurt een kaderbrief ter informatie aan de colleges en gemeenteraden, waarin de financiële trends en programmaontwikkelingen worden geschetst, als basis voor de op te stellen programmabegroting.

Het college besluit kennis te nemen van de kaderbrief en deze ter infornatie door te sturen naar de gemeenteraad.


2.2. Dashboard informatieVeiligheid 2018
Korte inhoud: Het dashboard InformatieVeiligheid 2018 geeft (management)informatie over de kwaliteit en de stand van zaken met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy over 2018. Er is met de colleges en de raden afgesproken met regelmaat een dashboard op te stellen. Daar wordt op deze manier invulling aan gegeven.

Het college besluit:
Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van dit voorstel, het dashboard InformatieVeiligheid 2018 en de daarbij behorende bijlagen.
Kennis te hebben genomen van het dashboard InformatieVeiligheid 2018, die (management)informatie over de kwaliteit en de stand van zaken met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy over 2018 geven en de raad hierover te informeren.
De raad voor te stellen om op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van het raadsvoorstel en de daarbij behorende bijlagen.


3. PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK


4. PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1. Beslissing op bezwaar urgentie aanvraag
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift inzake een urgentieaanvraag ongegrond te verklaren.

Het college besluit:
1. Het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond ter verklaren.
2. Het primaire besluit niet te herzien en het bestreden besluit in stand te laten.


4.2. Controleprotocol Sociaal Domein (jeugdhulp) Amersfoort 2018
Korte inhoud: De formele afspraken over de controle en verantwoording van de verstrekte jeugdhulp door de regio Amersfoort worden jaarlijks vastgelegd in een controleprotocol. Op basis daarvan weten de diverse betrokkenen (zorgaanbieders, regiogemeenten, accountants en de gemeente Amersfoort) welke eisen worden gesteld aan de controle en verantwoording.

Het college besluit het controleprotocol Sociaal Domein Amersfoort 2018 vast te stellen.


5. PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1. Verhoging onderhoudsbudget riolering
Korte inhoud: De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat de kosten op het onderhoudsbudget van de riolering van Eemnes stijgt. Het betreft dan uit te voeren werkzaamheden in het correctief onderhoud, calamiteiten en uitbreiding areaal.

Het college besluit:
1. De raad verzoeken om structureel €41.500 met ingang van 2019 extra ter beschikking stellen voor onderhoud van de riolering.
2. begrotingswijzigingnr. 5-2019 vast stellen.

5.2. Snippergroen
Het college vraagt de afdeling vastgoed om een plan van aanpak te maken om de uitgiftekaart snippergroen (bijlage 3 groenplan) te actualiseren in samenspraak met de afdeling RO ihkv integraal beheer en deze terug te brengen in het college.


6. Rondvraag / mededelingen
6.1. Inbreng Regio Amersfoort Manifest Utrecht
College vraagt regio Amersfoort bij het openbaar vervoer specifiek buslijn 150 te noemen.