Collegebesluitenlijst Eemnes 18 juni 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris 

1.

Vaststellen besluitenlijst
De collegebesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Jaarverslag van de klachtencoördinator 2018
Korte inhoud: Op grond van de klachtenregelingen van de BEL Combinatie en de gemeente Eemnes, brengt de klachtencoördinator jaarlijks verslag uit van alle klachten die in het voorafgaande jaar binnen de BEL Combinatie of de gemeente Eemnes zijn behandeld, aangevuld met een verslag van alle klachten die in het voorafgaande jaar zijn ingediend bij de Nationale ombudsman. Er is dit jaar één jaarverslag gemaakt voor zowel de BEL-Combinatie als de BEL-gemeenten.

Het college besluit:

1. kennis te nemen van het ´Jaarverslag van de klachtencoördinator 2018´;

2. in te stemmen met het ter kennisname doorzenden van het jaarverslag aan de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Bestuurlijke wederhoor Rekenkamerrapport "Toegang onder de loep"
Korte inhoud: De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toegang tot zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren. De conceptrapportage is gereed en het college heeft de mogelijkheid gekregen daarop bestuurlijk te reageren.
Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om  bestuurlijke wederhoor te geven en stemt met de gewijzigde inhoud daarvan in.

5.

Rondvraag / mededelingen

 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van Eemnes, gehouden op
25 juni 2019.