Collegebesluitenlijst Eemnes dd 19 februari 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst 12 februari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

ENSIA Verantwoording Basis Registratie Personen (BRP) en aanvraag- en uitgifteproces Paspoorten en Nederlandse IdentiteitsKaarten(NIK)
Korte inhoud: Op grond van de Wet basisregistratie personen is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie, voor zover het de gemeentelijke voorziening betreft of het college verantwoordelijk is voor de bijhouding. Daarnaast is op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de toepassing van de beveiligingsmaatregelen en de overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten(NIK). Voor 1 maart 2019 dienen de uittreksels van de resultaten van de onderzoeken aan de Autoriteit Persoonsgegevens (BRP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (BRP en PNIK) te worden verstrekt.

Het college besluit:
- Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van dit voorstel en de daarbij behorende bijlagen.
- De managementrapportage BRP en PNIK 2018 vast te stellen.
- De uittreksels BRP en PNIK te ondertekenen en deze ondertekende versies voor 1 maart 2019 te verzenden aan Ministerie van Binnenlandse Zaken.
- De in de managementrapportage voorgestelde verbeteringsactiviteiten op te nemen in een Plan van Aanpak naar aanleiding van de zelfevaluatie BRP en PNIK of op de roadmap 2019 Informatie en ICT en deze te realiseren in 2019.
 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

3.1.

Verkoop perceel achter Veldweg 51 te Eemnes/Beroep op verjaring perceel voorzijde Veldweg 51 te Eemnes.
Korte inhoud: De eigenaren van Veldweg 51 hebben reeds in 2015 een verzoek ingediend tot aankoop van een stuk gemeentegrond aan de achterzijde van hun woning. Dit verzoek is destijds aangehouden, omdat het Groenplan in voorbereiding was. Omdat onderhavige grondverkoop in afwijking van het Groenplan zou plaatsvinden, wordt deze ter beoordeling aan het college voorgelegd. De gemeente heeft ten aanzien van een perceel aan de voorzijde geconstateerd dat dit perceel zonder toestemming bij de bewoners in gebruik is. De bewoners hebben ten aanzien van dit perceel een beroep op verjaring gedaan.

Het college besluit:

  • De verjaring niet te honoreren
  • In één deal de beide stukken grond te verkopen aan de eigenaren van de Veldweg 51
  • De inkomsten ad € 20.000 te verantwoorden op Overige gebouwen en gronden / opbrengsten grondverkopen (920.0000/531000) en eea te verwerken in het rekeningresultaat 2019.

3.2.

Locatiekeuze jeu de boulesbaan
Korte inhoud: De jeu de boulesbaan moet worden verplaatst bij herontwikkeling van het terrein de Hilt e.o. Er is een quick scan opgesteld t.b.v. de locatiekeuze.

 

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

3.3.

Regionale Energiestrategie (RES)
Korte inhoud: Om de opwarming van de aarde te beperken zijn ingrijpende maatregelen nodig. Hierover zijn in 2015 in Parijs internationale afspraken gemaakt, en deze zijn ondertussen vertaald in een nationaal klimaatakkoord (concept). In het Interbestuurlijk programma (februari 2018) is afgesproken dat op regionaal niveau energiestrategieën (RES) worden ontwikkeld om te komen tot 49% CO2-reductie in 2030. Dit voorstel heeft betrekking op het in gang zetten en ontwikkelen van een RES voor de regio Eemland.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de kaders en randvoorwaarden voor de aanpak van de Regionale Energiestrategie voor de regio Amersfoort;
2. het voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 

3.4.

Herontwikkeling locaties Hinkstapsprong (HSS-Zwaluw)
Korte inhoud: De voormalige lagere school de HinkStapSprong staat leeg en de locatie kan worden herontwikkeld.

Het college stemt in met de gewijzigde reactie op het initiatiefvoorstel van het CDA

 

 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

Wakkerendijk
Het college besluit de aanbestedingsstrategie en het ‘memo vragen commissie Ruimte’ met wijzigingen aan de raad te zenden.