Collegebesluitenlijst Eemnes dd 22 januari 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst 15 januari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Uitvoeringsregeling Bureau RVS 2019-2022
Korte inhoud: De gemeente is aangesloten bij Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Dit bureau helpt het netwerk van veiligheidspartners door krachten te bundelen om samen slagvaardiger te zijn voor een veilig Midden-Nederland. Met deze uitvoeringsregeling worden formeel de afspraken bekrachtigt die in de Districtelijke Veiligheidscolleges van februari 2018 zijn gemaakt. Het betreft de aansluiting van de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie uit de regio Midden-Nederland bij Bureau Regionale Veiligheidsstrategie voor de periode 2019-2022.

Het College besluit:
1) In te stemmen met de inhoud van de Uitvoeringsregeling Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, waarin de uitvoering van de regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 is geregeld.  
2) De burgemeester te mandateren om de uitvoeringsregeling namens het college te ondertekenen.

2.3.

Aanvraag eenmalige subsidie door Scarbomusica voor Lunchconcerten Raadszaal Eemnes in 2019.
Korte inhoud: Scarbomusica vraagt voor een volgende reeks lunchconcerten in 2019 een eenmalige subsidie van € 1.576,70. 


Het college besluit  
1. voor 2019 aan Scarbomusica Concertorganisatie een eenmalige subsidie te verlenen en deze bij het verlenen vast te stellen op € 1.577,-.
2.op grond van de hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening artikel 6.2 over indieningstermijnen niet toe te passen.
3.de kosten te dekken uit het budget kunst/incidentele subsidies kunst en cultuur 92530000-442000.

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022
Korte inhoud: Op grond van de Wmo 2015 dient de gemeente zorg te dragen voor een regeling c.q. wijze waarop mantelzorgers een blijk van waardering ontvangen. Aangezien de huidige regeling afloopt op 31 maart 2019, dient deze regeling te worden verlengd.

Het college besluit: De nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022 vast te stellen waarin is geregeld dat mantelzorgontvangers hun mantelzorgers een blijk van waardering kunnen geven door middel van een mantelzorgcompliment.

4.2.

Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2019
Korte inhoud: Op basis van jurisprudentie, het nieuwe beleidsplan jeugd en een ministeriële regeling is een nieuwe Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2019 opgesteld. Voorliggende verordening sluit aan op de reeds vastgestelde Verordening sociaal domein gemeente Eemnes 2018.

Het college besluit in te stemmen met het voorleggen van deze Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2019 aan de adviesraad Sociaal Domein HBEL.
 

4.3.

Verhoging reizigersbijdrage Wmo-taxi
Korte inhoud: Het lage BTW tarief wordt per 1-1-2019 van 6% verhoogd naar 9%. Dit BTW tarief is van toepassing op het Wmo-taxi tarief van de vervoerder en de reizigersbijdrage. Het tarief van de vervoerder wordt jaarlijks geïndexeerd en de BTW verhoging wordt hierin meegenomen. Dit zorgt voor extra kosten voor de gemeenten. De reizigersbijdrage is vastgezet op € 0,55 en is sinds mei 2013 niet meer verhoogd. Het voorstel is om de reizigersbijdrage te verhogen met de 3% BTW verhoging en ook de indexatie over 2018 door te rekenen in de reizigersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de gemeente voor de Wmo taxi beperkt.
Besluit: aangehouden
Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

4.4.

Aanpassen tarieven hulp bij het huishouden aan CAO VVT
Korte inhoud: Per 1 april 2018 is de cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) aangepast met daarin een nieuwe (hogere) loonschaal voor hulp bij het huishouden. Gelet op de krappe arbeidsmarkt in de zorgsector, vinden de sociale partners in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg dat dit voor een goed werkgeverschap noodzakelijk is. Gemeenten in Gooi- en Vechtstreek moeten deze loonschaal betrekken bij het vaststellen van de tarieven voor de huishoudelijke hulp, zowel volgens de contractbepalingen in de overeenkomst hulp bij het huishouden als op grond van de AMvB Reële kostprijs. Dit moet met terugwerkende kracht gebeuren vanaf de datum van invoering van de nieuwe cao VVT.

 Het college besluit  in te stemmen met het verwerken van een nieuwe loonschaal in het regionale contract voor huishoudelijke hulp op grond van de aangepaste cao VVT door:

  • de kostenstijging voor aanbieders in de periode april 2018 – december 2018 te compenseren via een eenmalige uitkering aan aanbieders. Naar verwachting komt deze eenmalige uitkering neer op € 232.500,- in totaal en voor Eemnes op een bedrag van € 6.750. 
  • in te stemmen met een tariefsverhoging van 2% voor de hulp bij het huishouden basis en de hulp bij het huishouden plus vanaf 1-1-2019, met een verwacht effect voor Eemnes van € 9.000.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen