Collegebesluitenlijst Eemnes dd 26 februari 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst 19 februari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Verdeling portefeuilles college Eemnes
Het college stemt in met de portefeuilleverdeling van het college van Burgemeester en Wethouders per 26 februari 2019.

2.2.

Afvaardiging B&W Eemnes in besturen

Het college stemt in met de afvaardiging van het college van Burgemeester en Wethouders in diverse besturen per 26 februari 2019.

2.3.

Aanstelling Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
Het college besluit de heer Jongbloed, Pieter Frederik, geboren te Hilversum op 20 maart 1956, wonende Klompweg 52, 1393 PM  Nigtevecht, te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Eemnes, uitsluitend voor 10 mei 2019.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

3.1.

Experimenteerartikel van de Huisvestingsverordening
Korte inhoud: Voor de toewijzing van de 31 sociale huurwoningen in de Zuidpolder wordt voorgesteld om artikel 27 van de Huisvestingsverordening (experimenteerartikel) in te zetten.

Het college besluit:

  • kennis te nemen van de bijgevoegde gewijzigde notitie.
  • De gewijzigde notitie aan de raad aan te bieden.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

Memo tuincentrum De Bruin
Het college besluit het memo tuincentrum de Bruin aan het presidium te zenden.

5.2.

Brief Regio Amersfoort aan minister BZK inzake woondeal
Het college neemt kennis van de brief van de Regio Amersfoort aan de minister van BZK inzake de woondeal

5.3.

Brief provincie taakstelling 2e helft 2018
Het college neemt kennis van de brief van de Provincie Utrecht inzake het interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders en vraagt wethouder Lankreijer de uitvoeringsorganisatie HBEL voor een goede en snelle huisvesting van statushouders zorg te dragen.