Collegebesluitenlijst Eemnes 2 juli 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes  hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris 

 

1.

Vaststellen besluitenlijst 25 juni 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Inregelen Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang inclusief nieuwe model-beleidsregels
Korte inhoud: In lijn met de Wmo 2015 zijn de landelijke beleidsregels en het convenant voor de toegang van de maatschappelijke opvang aangepast. Dit moet leiden tot landelijk afgestemde, tijdige en toegankelijke opvang en ondersteuning voor daklozen.

 

Het college besluit:
1. Het Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang vast te stellen.
2. De model-beleidsregels vast te stellen en bekend te maken, over te nemen in de eigen gemeentelijke regelgeving en te implementeren.
3. De burgemeester verleent volmacht aan de portefeuillehouder maatschappelijke opvang om het Convenant inclusief nieuwe model-beleidsregels te ondertekenen.
4. De algemeen directeur van de gemeente Hilversum te mandateren uitvoering te geven aan de bevoegdheid van de landelijke toegankelijkheid voor maatschappelijke opvang volgens het bepaalde uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en bijgaand Mandaatbesluit.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van Eemnes gehouden op 9 juli.