Collegebesluitenlijst Eemnes dd 5 februari 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 5
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Informatieveiligheidsregelingen met betrekking tot gebruik van iPads als mobile device
Korte inhoud: Bij gebruik van iPads als mobile devices zijn aanvullende afspraken nodig met betrekking tot de informatieveiligheidsvereisten. Deze aanvullende maatregelen bestaan uit enerzijds het Bring Your Own Device beleid en anderzijds uit het in gebruik nemen van een zogenoemde Mobile Device Management applicatie en het beheer.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het bieden van een iPad, onder specifieke voorwaarden, als alternatief voor een Chromebook en
2. In te stemmen met het uitbreiden van het huidige Mobile Device beleid:
In plaats van de standaard verstrekking van Chromebook kan er ook gekozen worden voor een iPad door collegeleden, raadsleden en griffie;
3. Kennis te nemen dat er 18 iPad’s ter beschikking worden gesteld aan het college, de raad en de staf van Eemnes (door de BEL Combinatie);
4. Ter bekostiging van deze iPad’s € € 15.750,- te betalen aan de BEL Combinatie in 2018; kennis te nemen dat de eenmalige kosten van de iPad’s onderdeel wordt van het jaarrekeningresultaat 2018 en deze eenmalige kosten in 2018 te verantwoorden op kostenplaats 92040007 Overhead BEL Combinatie.

2.2.

Benoemen voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en tellers voor de stembureaus tijdens de verkiezingen op 20 maart 2019 en 23 mei 2019.
Korte inhoud: Op grond van de Kieswet benoemt het college voor iedere verkiezing de voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en tellers voor de stembureaus.

Het college besluit:
- akkoord te gaan met de benoeming van de voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en de tellers voor de verkiezingen van 20 maart 2019 en 23 mei 2019
- het gevraagde mandaat te verlenen.
 

2.3.

Relatiegeschenken 2018
Korte inhoud: Conform de gedragscode van wethouders van Eemnes (2008) maakt het college melding van de door de collegeleden in 2018 ontvangen relatiegeschenken.

Het college besluit kennis te nemen van het overzicht relatiegeschenken 2018.
 

2.4.

Reactie op concept Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022
Korte inhoud: De 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie uit Midden-Nederland werken al jaren samen op veiligheidsthema’s. In de Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 zijn de prioriteiten: georganiseerde ondermijnende criminaliteit, effectieve verbinding veiligheid en zorg en cyberveiligheid. Op de geprioriteerde thema’s bundelen de partners hun krachten zodat de effectiviteit van de aanpak toeneemt.

Het college besluit:
1. In te stemmen met voorgestelde reactie in bijgevoegde conceptbrief;
2. De reactie ter vaststelling door te geleiden naar de raad van 25 maart 2019.
 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

4.1.

Huurovereenkomst perceel grond nabij de Noordersingel te Eemnes
Korte inhoud: Sinds de volkstuinvereniging Eemakker te Eemnes de huur heeft opgezegd van het 2e complex maakte de heer van Haneghem gebruik van een gedeelte van dit perceel om te tuinieren. Sinds 1998 maakt de heer W.M. Schenk gebruik van deze grond, eerst tezamen met de heer van Haneghem en na zijn overlijden heeft de heer Schenk dit gebruik voortgezet echter dit is nooit geformaliseerd.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst met de heer Schenk zoals bijgevoegd bij dit voorstel.
2. Inkomsten ad € 132,00 te verantwoorden op kostenplaats Volkstuinen /huren (92570005/536000) en e.e.a. te verwerken in het rekeningresultaat 2019.

 

4.2.

Hanging baskets Eemnes
Korte inhoud: De raad heeft middels een motie verzocht te onderzoeken of het centrumgebied van Eemnes verfraaid kan worden met een aantal "hanging baskets".

Het college besluit
1. In het stemmen met de huur en plaatsing van 30 hanging baskets en zeven bloemenzuilen
2. de raad voor te stellen het budget openbaar groen vanaf 2019 structureel te verhogen met
€ 6.225 en hiertoe de 9e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

4.3.

Vaststelling bestemmingsplan “Partiële Herziening Landelijk Gebied 2018”
Korte inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan “Partiële Herziening Landelijk Gebied 2018" heeft vanaf 10 december 2018 voor 6 weken (tot en met 20 januari 2019) ter inzage gelegen en is naar de overlegpartners gestuurd. Tijdens de ter inzage termijn zijn geen zienswijzen ingediend. De volgende stap in de procedure is om het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het vast te stellen bestemmingsplan “Partiële Herziening Landelijk Gebied 2018”;
2. het bestemmingsplan “Partiële Herziening Landelijk Gebied 2018” ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.