Collegebesluitenlijst Eemnes 10 maart 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 3 maart 2020

 

De besluitenlijst van 3 maart wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Beslissing op bezwaar

 

Het college besluit:

het bezwaarschrift van 29 oktober 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 24 september 2019, waarin is besloten het inzageverzoek van betrokkene op grond van de AVG niet in behandeling te nemen, in stand te laten.

 

02.02.

Overheveling budgetten 2019 naar 2020 gemeente Eemnes

 

Het college besluit:
1.Akkoord te gaan met de overhevelingsvoorstellen van 2019 naar 2020 (totaal € 40.862);
2. Deze overhevelingsvoorstellen als volgt te dekken: A. € 10.000 via de reserve Sociaal Domein B. € 5.000 via de reserve LOP C. € 25.862 via de reserve Huishoudelijke Hulptoelage
3. De raad overeenkomstig bijgaand voorstel te adviseren de budgetoverhevelingen vast te stellen.

 

02.03.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2020 BEL Combinatie

 

Het college stelt de DVO 2020 vast.

 

 

 

02.04

Voortgang proces uitbesteding belastingtaken BEL-gemeenten.

 

Het College van Eemnes besluit:
naar aanleiding van de peiling van de wensen en bedenkingen van de raad van Eemnes, het voorgenomen principebesluit te nemen de uitvoering van de belastingtaken niet langer uit te besteden aan de BEL Combinatie, onder gelijktijdige overdracht van de uitvoering van de belastingtaken aan gemeente Baarn per 1 januari 2021 of zoveel later als noodzakelijk is voor een goede overdracht;
gemeente Baarn formeel te informeren middels bijgaande brief (bijlage a); akkoord te gaan met het aan de BEL Combinatie beschikbaar stellen van een geoormerkte bijdrage van € 45.255 voor de financiering van het proces uitbesteding belastingtaken BEL-gemeenten;
ermee akkoord te gaan dat de geoormerkte bijdrage in de jaarrekening 2019 wordt verantwoord onder incidentele baten en lasten (kostenplaats 92080002);
akkoord te gaan met de offerte van ANG met een opdrachtwaarde van
€ 18.974 (= 30,17% van 62.890);
ermee akkoord te gaan dat de BEL Combinatie een faciliterende rol heeft in de uitvoering en betaling van de opdracht van ANG;
ermee akkoord te gaan dat de BEL Combinatie de kosten zal betalen vanuit de geoormerkte bijdrage;
op grond van de Gemeentewet artikel 55 eerste lid en de WOB artikel 10 lid 2 onder e en g geheimhouding op te leggen aan de bijlage ‘outline personele consequenties’ en ‘wensen en bedenkingen raad’.

 

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Ingebruikgeving grond Oud Eemnesserweg

 

Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

 

03.02.

Raadsinformatiebrief Lood in Waterleidingen

 

Het college besluit de gewijzigde Raadsinformatiebrief vast te stellen.

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

04.01.

Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang (Wko) gemeente Eemnes 2020

 

Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen

 

04.02.

Plan van aanpak mantelzorg HBEL

 

Het college besluit:
1. Het plan van aanpak mantelzorg HBEL vast te stellen.
2. Versa Welzijn een opdracht te verlenen voor het organiseren van 3 activiteiten voor jonge mantelzorgers in 2020.
3. Opdracht te geven om de mogelijkheden voor een regiefunctie mantelzorgers te onderzoeken.
4. De verdeelsleutel HBEL (66,902% Huizen, 10,826% Blaricum, 8,917% Eemnes en 13,355% Laren) voor het plan van aanpak mantelzorg vast te stellen.
5. De kosten van de uitvoering van het plan van aanpak mantelzorg te dekken uit kostenplaats Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 92610001-442000.

 

04.03.

Krediet ophogen geluidwallen A27 Eemnes

 

Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

05.01

Het college besluit
1) om de intentie uit te spreken om de Alliantie de omgevingsvergunning te verstrekken voor de projecten Hink Stap Sprong en Zuidpolder fase 3.1.
 2) wethouder Reijn te machtigen deze intentieverklaring te ondertekenen.

 

 

 

05.02

Benoeming loco secretarissen

 

Abusievelijk zijn de verkeerde voorletters van de heer Haverkamp en de heer Van der Velde opgenomen bij het besluit van benoeming loco secretarissen d d 21 januari 2020. Benoemd als loco secretaris zijn de heren J.C. Haverkamp, C.T. van der Velde en B. te Velde.