Collegebesluitenlijst Eemnes 11 augustus 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 4 augustus 2020

 

De besluitenlijst van 4 augustus 2020 wordt gewijzigd vastgesteld: punt 4.05 wordt aangehouden.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

02.01.

Trouwen op een alternatieve trouwlocatie

 

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie op het adres Wakkerendijk 29A te Eemnes.

 

 

02.02.

Normenkader rechtmatigheid aanbesteden

 

Het college besluit:
1 Het college stemt in met het voorstel om het eigen inkoopbeleid te schrappen uit het normenkader met ingang van 01-01-2020 en niet meer toe te passen bij de controle op de rechtmatigheid door de account.
2 Het college legt het voorstel ter besluitvorming voor aan de raad.
3. Het College hecht aan de controle op de eigen aanbestedingsregels en dit komt dus niet te vervallen.

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Principeverzoek zendmast Goyergracht Zuid 15

 

Het college besluit:
1. In principe planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van een zendmast aan de Goyergracht Zuid 15, ter vervanging van de zendmast op het terrein van het Van der Valk – De Witte Bergen aan de Rijksweg in Eemnes.
2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen reactie.
3. Met de initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst te sluiten.

 

 

 

03.02.

Huurkoop Pijlenkamp te Eemnes

 

Het college besluit:
1. Een overeenkomst van huurkoop aan te gaan voor de verkoop van grond achter Pijlenkamp 8 en 14.
2. De inkomsten uit verkoop ad. € 4.800,- te verantwoorden op kostenplaats restgroen onder 902030001/531000 en de inkomsten uit de werkzaamheden ad. € 5.074,- te verantwoorden op 902030001/538000.
3. De kosten van inschrijving van de huurkoopovereenkomsten in de openbare registers ad € 800,00 te verantwoorden op kostenplaats restgroen onder 90203001/438099

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

04.01.

Jaarrapportage Jeugdhulp Eemnes 2019

 

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

 

 

04.02.

Bestuursrapportage sociaal domein 2019

 

Het college besluit de bestuursrapportage sociaal domein 2019 ter kennisname te verstrekken aan de raad.

 

 

04.03.

Beleidsregels Bbz 2020

 

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN