Collegebesluitenlijst Eemnes 11 februari 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

01. GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 4 februari 2020
 De besluitenlijst van 4 februari 2020 / wk 6 is ongewijzigd vastgesteld.
 

02. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM
 

03. PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01. Bezwaar tegen last onder dwangsom betreffende gebruik parkeerterrein
 Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.
 

04. PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

04.01. Advies opsporingsvergunning (ultradiepe) geothermie Larderel
 Gewijzigd akkoord
Het college besluit:
1 De provincie te verzoeken bij het realiseren van de Energietransitie meer vanuit kansen & mogelijkheden te denken dan vanuit risico’s
2 De provincie mee te geven dat alle nieuwe technologieën kanttekeningen hebben en dat het bij gebruik van nieuwe technologieën logisch is dat verregaande toezeggingen van afnemers er nog niet zijn
3 De provincie mee te geven dat de regio Amersfoort in het laatste bestuurlijk overleg in de concept RES de mogelijkheid van ultradiepe warmtetechnologie opgenomen heeft.
 

04.02. Machtiging ondertekenen deelnemersovereenkomst in kader van Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029
 Het college besluit:
1 Akkoord te gaan met bijgevoegde deelnemersovereenkomst inclusief bijbehorende keuzeformulier.
2 Wethouder S. Lankreijer te machtigen om de dno en keuzeformulier namens het college in te vullen en namens de burgemeester te ondertekenen na het besluit van het AB van de AVU.
 

04.03. Verlenen urgentie en leenbijstand
 Gewijzigd akkoord
Het college besluit:
1. Op grond van de Huisvestingsverordening een urgentie te verlenen;
2. Via de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein bijzondere bijstand toe te kennen als zijnde een bedrag ‘om niet’ voor:
a. Betaling aan woningbouwvereniging de Alliantie van de helft van achterstallige huurbetalingen per 1 februari 2020 (ca. €4.500,-) evenals opleveringskosten van de huidige woning (geschat op ca. €2.500,-);
b. Tot aan oplevering van een nieuwe woning met urgentie maandelijks het verschil tussen de vereiste huurbetaling (€1.065,37) en de maximale huur voor huurtoeslag (€737,14) te betalen.
3- tot tegemoetkoming van 2.500 euro in de inrichtingskosten van de nieuwe woning.
 

04.04. Beslissing op bezwaar
 Het college besluit:
1. Naar aanleiding van de uitspraak van 21 oktober 2019 van de rechtbank Midden-Nederland een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift van 7 november 2018 te nemen;
2. Bezwaarmaakster in aanmerking te brengen voor de maatwerkvoorziening Hulp bij huishouden plus (HH+) in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) van € 11.392,80 per jaar. Het PGB wordt verstrekt voor een periode van 2 jaar;
3. De ingebrekestelling 13 januari 2020 als prematuur te beschouwen en vast te stellen dat geen dwangsom verschuldigd is.
 

04.05. Beslissing op bezwaar terugvordering bijstand en hoofdelijke aansprakelijkstelling
 Gewijzigd akkoord
Het college besluit
1. kennis te nemen van het advies van de commissie;
2. de bestreden besluiten in stand te laten, met dien verstande dat de in te trekken en terug te vorderen periode van de bijstand wordt vastgesteld op 1 januari 2013 tm 28 februari 2019 en hiervan nieuwe berekeningen te maken.
3. in plaats van artikel 4 aanhef en onder b van de PW dient in de bestreden besluiten te worden gelezen artikel a en onder aanhef a van de PW
4. de verzoeken om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase toe te kennen.

05. RONDVRAAG/MEDEDELINGEN
 
 Besluit aanwijzing lokale omroep
Het college besluit kennis te nemen van de brief van het Commissariaat voor de media.