Collegebesluitenlijst Eemnes 12 mei 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 6 mei 2020

 

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld:

Besluit nummer 2 van de  Tomin groep wordt aangepast in:

De Raad voor te stellen geen zienswijze in te stellen op de concept-begroting 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Zienswijze jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 inclusief geactualiseerde begroting 2020 Veiligheidsregio Utrecht

 

Het college besluit:

1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 inclusief geactualiseerde begroting 2020 van de Veiligheidsregio Utrecht, zoals weergegeven in bijgevoegde brief.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met het voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat 2019.
3. De stukken voor te leggen aan de raad van mei 2020.

 

 

02.02

Kaderbrief Eemnes 2021

 

Het college besluit
1. De Kaderbrief Eemnes 2021 vast te stellen

2. De Kaderbrief Eemnes ter informatie aan de Raad te sturen.

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Vaststellen bestemmingsplan perceel Laarderweg 70 te Eemnes.

 

Het college besluit:

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Laarderweg 70, Eemnes", met identificatienummer NL.IMRO.0317.BpLaarderweg70 -Va01, vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp, met identificatienummer NL.IMRO.0317.Laarderweg70 -On01, en de in de Nota van beantwoording Zienswijzen aangegeven wijzigingen;
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.
3. De raad te verzoeken uw college te machtigen in alle verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening, die naar aanleiding van dit besluit worden gevoerd, in rechte schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.

 

 

03.02.

Bouwstenen voor visie bedrijventerreinen Regio Amersfoort

 

Het college besluit:

1. Kennisnemen van het voornemen van de Regio Amersfoort om gezamenlijk een programmering voor de bedrijventerreinen op te stellen.
2. Kennisnemen van de complexe bestuurlijke context waarbinnen de visie tot stand moet komen, mede omdat zeven gemeenten uit de regio tot de Provincie Utrecht behoren en twee gemeenten tot de Provincie Gelderland. 3. Akkoord gaan met de eindrapportage “Bouwstenen voor een visie toekomstige bedrijventerreinen Regio Amersfoort”.
4. Instemmen met het inbrengen van deze eindrapportage bij het maken van vervolgafspraken voor het programmeren van bedrijventerreinen in Regio Amersfoort en dat in te brengen in het proces om te komen tot de ‘Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2020-2030’ en de (provinciale) omgevingsvisies.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. de BOER-LEIJSMA

 

04.01.

Ontwerpbegroting GGDrU 2021

 

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting GGDrU 2021 in te dienen, zoals verwoord in bijgevoegde brief.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken GGDrU 2019.

 

 

04.02.

Afvalevaluatie Eemnes 2019

 

Het college besluit het voorstel aan te houden en eerst meer informatie in te winnen.