Collegebesluitenlijst Eemnes 14 april 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 7 april 2020

 

De besluitenlijst van 7 april 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Vaststellen van de conceptjaarstukken 2019 ten behoeve van de accountantscontrole

 

Het college besluit:
1.De conceptjaarstukken 2019 Eemnes vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole met een nadelig saldo van € 1.226.500.
2.De portefeuillehouder financiën te machtigen eventuele wijzigingen aan te laten brengen in de versie voor de accountant.

 

 

 

02.02.

Benoeming interim gemeentesecretaris

 

Het college besluit om mevr. A. Griekspoor-Verdurmen te benoemen als gemeentesecretaris a.i. met ingang van 20 april 2020.

 

 

 

02.04.

Kaderbrief BEL Combinatie 2021

 

Het College besluit:

1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2021 BEL Combinatie
2. Deze ter kennisname aan de raad te zenden

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

 

 

 

03.01.

Stedenbouwkundige visie Hilt

 

Het college besluit:

1. Het conceptstedenbouwkundig plan Locatie De Hilt naar aanleiding van de inspraak als volgt aan te passen:
a. De groenwal tussen Hasselaarlaan 72 en de Hilt grotendeels te behouden b. Als gevolg van a, het parkeerterrein zuidelijk van deze groenstrook, in zuidelijke richting op te schuiven
c. De twee-onder-een-kap-woningen noordelijk van de Hasselaarlaan 1b en Laarderweg 40 te vervangen voor 8 grondgebonden seniorenwoningen
2. In te stemmen met de concept antwoorden op de inspraakreacties.
3. De aangepaste verkaveling digitaal voor bewoners -insprekers beschikbaar te stellen en meedelen dat de verkaveling op een nader te bepalen datum door de raad zal worden vastgesteld.
4. Kennis te nemen van de geheime aangepaste concept exploitatie Hilt en HSS
5. De geheime concept exploitatie Hilt en HSS aan te merken als geheim op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2b van de Wet openbaarheid van bestuur.

 

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER

 

 

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN