Collegebesluitenlijst Eemnes 14 januari 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 7 januari 2019

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

trouwen op een alternatieve trouwlocatie

 

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie op het perceel gelegen aan de Wakkerendijk 29A te Eemnes.

 

 

02.02.

Wijziging tarieventabel A legesverordening 2020

 

Het college besluit de 1e wijziging van tarieventabel A behorende bij de legesverordening 2020 vast te stellen.

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Ontwerpkadernota 2021 en 2e Bestuursrapportage 2019 RUD Utrecht

 

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpkadernota 2021 RUD Utrecht;
2. het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht per bijgaande brief hierover te informeren, en
3. neemt kennis van de 2e Bestuursrapportage RUD Utrecht

 

03.02.

Aanpak waterplanten Gastvrije Randmeren

 

Het college besluit kennis te nemen van de raadsinformatiebrief van de Gastvrije Randmeren over de aanpak van waterplanten.

 

03.03.

Bestuursopdracht Plantsoen - Braadkamp

 

Het college besluit:
1. Instemmen met bestuursopdracht
2. deze ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad
3. Kapitaallasten voor het herinrichting van Plantsoen meenemen in de kadernota van 2021;
4. Voorbereidingskrediet aan de raad vragen van € 60.000 (conform financiële paragraaf)
5. Begrotingswijziging nr. 6 2020 vast te laten stellen door de raad.

 

03.04.

Invoering Omgevingswet & Regelgeving (Pijler 1 en 2)

 

Gewijzigd akkoord

Het college besluit de voortgangsinformatie over het programmaplan Implementatie Omgevingswet aan de raad te sturen met een begeleidende raadsinformatiebrief.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

04.01.

Subsidieaanvraag Scarbomusica 10 lunchpauzeconcerten 2020

 

Het college besluit:
1. voor 2020 aan Scarbomusica Concertorganisatie een eenmalige subsidie te verlenen en deze bij het verlenen vast te stellen op € 1.561,20.
2. op grond van de hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening artikel 6.2 over indieningstermijnen niet toe te passen.
3. de kosten te dekken uit het budget kunst/incidentele subsidies kunst en cultuur 92530000-442000.

 

 

04.02.

Nieuwe voorzitter stichting Huis van Eemnes

 

Het college besluit in te stemmen met de voorgedragen kandidaat als nieuwe voorzitter van de stichting Huis van Eemnes en deze te benoemen als nieuwe voorzitter van de stichting. De benoeming is voor vier jaar en gaat officieel per 26 januari 2020 in.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

05.01.

Kerstboominzameling:

Het college besluit de kerstboominzameling ook het komend jaar te continueren en 6 januari 2021 en 9 januari 2021 te bestempelen als  inzamelingsdagen.

 

05.02.

De Prospectieve Informatie van Stichting de Alliantie 2019
Het college besluit kennis te nemen van de Prospectieve informatie van de Stichting de Alliantie.

 

05.03.

Zienswijze WOB verzoek Laren belastingtaken BEL

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde zienswijze op het WOB verzoek dat bij Laren binnengekomen is over de Belastingtaken vermits Blaricum en het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie op eensluidende wijze hun zienswijze vormgeven. Mocht dit niet zo zijn dan vraagt dit om nader overleg met partijen.

 

05.04.

Reactie regio Amersfoort concept ontwerp Provinciale Omgevingsvisie en Verordening

Het college stemt in met de reactie van de regio en mandateert de portefeuillehouder tekstuele aanpassingen voor te stellen. De portefeuillehouder zal een memo voor de raad laten opstellen waarin duidelijk wordt op welke wijze de raad betrokken wordt bij de Provinciale Omgevingsvisie en Verordening.

 

05.05.

75 jaar bevrijding

Het college neemt kennis van de activiteiten die in 2020 worden ondernomen om stil te staan bij de viering van 75 jaar vrijheid.