Collegebesluitenlijst Eemnes 15 september 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

Afwezig: 
De heer Th. Reijn, wethouder

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 8 september 2020

 

De besluitenlijst van 8 september wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

 

 

02.01.

Verrekening neveninkomsten 2019

 

Het college besluit vast te stellen dat er - conform bijgaande adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - voor de politieke ambtsdragers van gemeente Eemnes over 2019 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de neveninkomsten.

 

 

02.02.

Functiebeschrijving gemeentesecretaris

 

Het college besluit de gewijzigde functiebeschrijving van gemeentesecretaris vast te stellen.

 

 

02.03.

Aankoop gronden Noordpolder te Veen

 

Het college besluit:

1.1 In te stemmen met de aankoop van 68.877 m2 agrarische grond in de Noordpolder te Veen voor € 10,- per m2, onder voorwaarde van instemming van de raad.

1.2 Geheimhouding op te leggen conform artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

1.3 De raad voor te stellen:

- Geen wensen of bedenkingen te uiten tegen deze voorgenomen aankoop.

- Een krediet te voteren van € 735.000 (incl. belastingen en kk.) voor de aankoop van de grond.

- In te stemmen met het afsluiten van een 5-jarige fixe lening van € 735.000 (verwachte rentepercentage 0%).

- De 10e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

- De door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

 

 

03.01.

Plaatsing zitbanken

 

Het college besluit:

1. Het plaatsen van twintig extra zitbanken in Eemnes op de locaties die samen bepaald zijn door de BasBEL en de gemeente.

2. Beschikbaar stellen van € 35.000,- ex BTW, type Velopa BN bank hout, dennengroen.

3. Bij de Minnehof en het gemeentehuis te kiezen voor het type piano bank staal, kleur zwart.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

 

 

04.01.

Evaluatie afvalinzameling Eemnes

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met het rapport 'Evaluatie en Voorstellen inzameling grondstoffen en afval gemeente Eemnes’;

2. In te stemmen met de uitvoer van een GFT-campagne;

3. Het rapport 'Evaluatie en Voorstellen inzameling grondstoffen en afval gemeente Eemnes’ ter kennisgeving aan te bieden aan de raad;

4. Het besluit van het College van 28 augustus 2020 met betrekking tot de ‘Evaluatie Afvalinzameling Eemnes’ op bovengenoemde en volgende beslispunten in te trekken:

-1. Over 2 jaar op basis van de resultaten definitief besluiten om diftar wel of niet in te voeren;

-2. Gelet op de negatieve uitkomsten zowel qua scheiding als qua kosten niet over te gaan naar na-scheiding;

-3. De inzamelfrequentie PMD te verlagen van 2 naar 3 weken gezien de besparing die dit oplevert;

-4. Over te gaan tot het echt plaatsen van korven in de wijk zowel in de herfst bij de blad campagne, als korven in het voorjaar.

-5. Voor de variant best-tas het gesprek aan te gaan met de kringloop of daar mogelijkheden voor zijn;

-6. Dat aansluiting bij ROVA of GAD een kansrijke optie is die op termijn (circa 2 jaar) moet worden uitgewerkt.

 

 

 

04.02.

Vaststellen subsidie BVE 2018 en 2019

 

Het college besluit:

1. Vaststellen van subsidie 2018 a € 7.276,00, conform verleend bedrag. 2. Vaststellen van subsidie 2019 a € 6.976,00, conform verleend bedrag.