Collegebesluitenlijst Eemnes 17 maart 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 10 maart 2020

 

De besluitenlijst van week 11 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01.

Onafhankelijk onderzoek (toekomstige) DVO-verdeling BEL Combinatie

 

Het College van Eemnes besluit:
1. Akkoord te gaan met de offerte van Berenschot met een opdrachtwaarde van € 5.008 (= 30,17% van € 16.600);
2. De kosten naar aanleiding van de offerte te verantwoorden op incidentele baten en lasten (92080002).

 

 

02.02.

Huurovereenkomst Huis van Eemnes

 

Het college besluit:
1. Een huurovereenkomst aan te gaan met Stichting Huis van Eemnes.
2. De huurinkomsten ad € 326.548,00 te verantwoorden op kostenplaats 42520001 / 543800.

 

 

02.03.

Analyse begrotingsrechtmatigheid 2019

 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de gewijzigde analyse begrotingsrechtmatigheid 2019, waarin de lastenoverschrijdingen zijn opgenomen, waarmee de raad moet instemmen (zie onderstaande tabellen).
2. De raad voor te stellen om de reserve kapitaallasten te muteren bij resultaatbepaling, conform artikel 14, lid 5 van de financiële verordening 2020.
3. Het raadsvoorstel analyse begrotingsrechtmatigheid 2019 voor te leggen aan de Raad ter besluitvorming.

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

03.01.

Besluit op bezwaar tegen het besluit van 24 juli 2019 inhoudende het toewijzen van het verzoek van 2

 

Het college besluit:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 09 december 2019 naar aanleiding van het door u op 30 augustus 2019 ingediende bezwaarschrift tegen het bestreden besluit van 24 juli 2019 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de inrit op het perceel Raadhuislaan 42 te Eemnes, over te nemen;
2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit van 24 juli 2019 in stand te laten, zij het dat alsnog advies is gevraagd aan de politie omtrent de verkeersveiligheid wanneer een inrit wordt ontsloten op het perceel aan de Raadhuislaan 42 te Eemnes. Tevens wordt door de verkeersdeskundige de onderhavige situatie getoetst aan het GVVP Eemnes 2017-2021 en is eveneens advies gevraagd aan de groendeskundige met betrekking tot het weghalen van het openbaar groen ter hoogte van de beoogde inrit.

 

 

03.02

Initiatiefvoorstel Huisvestingsordening

Korte inhoud: Om betaalbare categorieën nieuwe koopwoningen duurzaam beschikbaar te houden voor de doelgroep, is aankoop door beleggers om te verhuren aan mensen buiten de doelgroep, ongewenst. In een nieuwe huisvestingsverordening wordt voor deze categorieën een huisvestingsvergunningsplicht ingevoerd met maximale huurprijzen.

 

Het college besluit de reactie op het initiatiefvoorstel van D66 aangaande de huisvestingsverordening vast te stellen en door te geleiden naar de raad..

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

 

04.01.

Uitgangspunten inkoop sociaal domein

 

Het college besluit:

1. Het uitgangspuntendocument ‘Inkoop 2021 en verder’ vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de matrix in bijlage 2, met daarin een uiteenzetting van de adviezen en input van de adviesraden sociaal domein.
3. De gemeenteraad aan de hand van de informatiebrief in bijlage 3 te informeren over de uitgangspunten voor de inkoop van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.
 4. aandacht te vragen voor de structurele betaalbaarheid van de voorzieningen

 

 

04.02.

Regionale agenda Preventie en Vroegsignalering 2020

 

Het college besluit:
1. De Regionale Agenda Preventie & Vroegsignalering 2020 vast te stellen.
2. De financiële consequenties van de Regionale Agenda Preventie & Vroegsignalering 2020 te dekken uit het bestaande budget van de Regio Gooi en Vechtstreek, namelijk in de begroting Bescherming & Opvang.

 

 

04.03.

Reactie op concept RES en concept raadsvoorstel

 

Het college heft het concept bod voor de RES ter eerste lezing in het college gehad.

 

 

04.04.

Subsidieaanvraag Stichting Een dijk van kunst en cultuur

 

Het college besluit:
1. Een eenmalige subsidie te verlenen en deze direct vast te stellen op € 2.500,- ten behoeve van de tweejaarlijkse Kunstroute op zondag 13 september 2020, op grond van Beleidsregel 4;
2. De kosten te dekken uit het budget Kunst en cultuur 92530000/incidentele subsidies 442000.

 

 

04.05.

Vaststellen subsidie 2018 Voleem

 

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde bestemmingsreserve 2018 en daarmee de subsidie 2018 t.b.v. Voleem ad €12.699 vast te stellen

 

 

04.06.

Vaststellen subsidie EGV 2018

 

Het college besluit: in te stemmen met de voorgestelde bestemmingsreserve 2018 en daarmee de subsidie 2018 t.b.v. EGV ad €15.502 vast te stellen.

 

 

04.07.

Bijdrage verlenen t.b.v. beachvolleybal toernooi Voleem

 

Het college besluit het onderwerp aan te houden in afwachting van nadere informatie.

 

 

04.08.

Krediet ophogen geluidwallen A27 Eemnes

 

Het college besluit het onderwerp aan te houden in afwachting van nadere informatie.