Collegebesluitenlijst Eemnes 18 augustus 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 11 augustus 2020

 

De besluitenlijst van 11 augustus 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

02.01.

Zomernota 2020 gemeente Eemnes

 

Het college besluit:

1.In te stemmen met de zomernota 2020
2.De zomernota 2020 ter informatie te verstrekken aan de gemeenteraad, middels een raadsinformatiebrief

 

 

 

02.02.

1e Conceptbegroting 2021-2024 Eemnes

 

Bespreken 1e conceptbegroting 2021-2024

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

1e bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht

 

Het college besluit:

1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1e bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht.
2. de RUD Utrecht te berichten dat aan de raad is voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1e bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht, voor het aflopen van de zienswijze termijn op 28 augustus 2020.
3. het voor de gemeente Eemnes ontstane nadeel van €2000 door de 1e begrotingswijziging begroting 2020 RUD Utrecht, op te nemen in het rekeningresultaat 2020.

 

 

 

03.02.

Verkoop voormalige bibliotheek

 

Het college besluit:

De raad een keuze te laten maken tussen de verkoop van de voormalige bibliotheek ten behoeve van:
a. realisatie van 12 appartementen: 4 sociale huur en 8 categorie 2 koop
b. uitbreiding naastgelegen fysiotherapiepraktijk/sportschool
c. nader te bepalen functie na openbare verkoop

 

 

 

03.03.

Integratie woonvisie en college akkoord in Zuidpolder

 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het woningbouwprogramma, het bouwtempo en de fasering voor Zuidpolder zoals weergegeven in Bijlage A ‘Resultaat integratie woonvisie en college akkoord in Zuidpolder’ d.d. 17 augustus 2020
2. In te stemmen met Bijlage B ‘Financiële paragraaf’ d.d. 17 augustus 2020 3. Het woningbouwprogramma, het bouwtempo en de fasering voor Zuidpolder zoals weergegeven in Bijlage A ‘Resultaat integratie woonvisie en college akkoord in Zuidpolder’ d.d. 17 augustus 2020 en Bijlage B ‘Financiële paragraaf’ d.d. 17 augustus 2020 voor wensen of bedenkingen voor te leggen aan de raad
4. Na consultatie van de raad het woningbouwprogramma, het bouwtempo en de fasering voor Zuidpolder zoals weergegeven in Bijlage A ‘Resultaat integratie woonvisie en college akkoord in Zuidpolder’ d.d. 17 augustus 2020 en Bijlage B ‘Financiële paragraaf’ d.d. 17 augustus 2020 uit te werken in een allonge 2 en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen
5. Gelet op het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen omtrent Bijlage B ‘Financiële paragraaf’ d.d. 17 augustus 2020 tot het einde van het exploitatietraject van de woonwijk Zuidpolder
6. Gelet op het bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de raad te verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van Bijlage B ‘Financiële paragraaf’ d.d. 17 augustus 2020 die aan de raad zijn/worden overlegd en het besprokene hieromtrent.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

05.01.

Intern Verslag BW Eemnes 4 augustus 2020

 

Conform