Collegebesluitenlijst Eemnes 18 februari 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.:

 

De besluitenlijst is gewijzigd akkoord.
Bij 4.1 wordt toegevoegd:
4. Een RIB hierover aan de raad te zenden.

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Tijdelijke invulling directie BEL Combinatie

 

Het college besluit:
- op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie de gemeentesecretaris / directeur van Eemnes vanaf 1 april tijdelijk vrij te stellen van haar taken als gemeentesecretaris om daarmee vanaf 1 april volledig invulling te geven aan de taken van directeur van de BEL Combinatie.
- het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie te verzoeken Eemnes de loonsom te vergoeden behorende bij de secretaristaken.

 

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Wijziging Bestemmingsplan "Goyergracht Noord (perc. K60-61), Eemnes" - opnieuw ontwerp

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met het (gewijzigde) ontwerpbestemmingsplan 'Goyergracht Noord (perc. K60-61), Eemnes', met identificatienummer NL.IMRO.0317.GoyergrNrdK60en61-On02;
2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen;
3. De raad in kennis te stellen van dit besluit.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

04.01.

Urgentieverlening op grond van de hardheidsclausule

 

Aanhouden

Het college besluit eerst nader informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 24 februari 2020.