Collegebesluitenlijst Eemnes 1 september 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 25 augustus 2020

 

De besluitenlijst van 25 augustus 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

03.01.

Vervangen voetgangers- en fietsersbrug Rietgors (kw.3).

 

Het college besluit:

1. De voorbereiding en uitvoering van het vervangen van de voetgangers- en fietsersbrug Rietgors (kw. 3) met spoed op te starten.

2. Het investeringskrediet van € 35.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering.

3. Begrotingswijziging 2020-18 vast te laten stellen.

4. Kapitaallasten op te nemen in de begroting van 2022

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

04.01.

Toestemming verhuur onderwijsruimte ten behoeve van buitenschoolse opvang en kinderopvang.

 

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

 

 

04.02.

Vaststellingsovereenkomst investering duurzaamheid Schoolpad 1

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de ‘vaststellingsovereenkomst investering duurzaamheid Schoolpad;

2. Mevrouw De Boer - Leijsma te machtigen om de ‘vaststellingsovereenkomst investering duurzaamheid Schoolpad 1’ te ondertekenen.

 

 

04.03.

Benoeming dorpsdichter

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met ingang van 1 september 2020 het dorpsdichterschap van Leon Lutterman onder dankzegging te beëindigen

2. In te stemmen met ingang van 1 september 2020 Anne Rozenboom te benoemen als dorpsdichter voor de periode van een jaar met als optie vervolgens een verlenging van twee jaar

3. De bezoldiging te verantwoorden op kostenplaats 92530000 (kunst en cultuur) - 438099 (overige goederen en diensten).

 

 

04.04.

toekenning urgentie

 

Het college besluit het besluit van de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling van 13 mei 2020 in te trekken en op grond van de hardheidsclausule een urgentieverklaring te verlenen.

 

 

04.05.

Subsidieaanvraag Deo et Arti - opslag(service)kosten

 

Het college besluit:
1. voor 2020 aan Deo et Arti een eenmalige subsidie te verlenen en deze bij het verlenen direct vast te stellen op € 4.162,40.
2. op grond van de hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening artikel 6.2 over indieningstermijnen niet toe te passen.
3. op grond van de Algemene subsidieverordening artikel 7.4 over de bevoegdheid van het college ook andere, of slechts enkele van, de in het tweede en derde lid genoemde gegevens te verlangen, dat een factuur van de opslagkosten(servicekosten) hiervoor volstaat.
4. de kosten te dekken uit het budget kunst en cultuur/incidentele subsidies 92530000-442000. Hiermee wordt het budget met maximaal € 4.162,40 overschreden.

 

 

04.06.

Beleidsregels Bbz 2020

 

Het college besluit in te stemmen met de beleidsregels Bbz gemeente Eemnes2020

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN