Collegebesluitenlijst Eemnes 21 april 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 14 april 2020

 

De besluitenlijst van 14 april 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Besluit hogere grenswaarden geluid Laarderweg 70 te Eemnes

 

Het college besluit de hogere grenswaarden geluid Laarderweg 70 vast te stellen.

 

03.02.

Stal Rieder

 

Het college besluit het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren, bestaande bouwwerken te gedogen tot uiterlijk 21 mei 2021, deze bouwwerken dienen voor 21 mei 2021 te zijn verwijderd en dienen verwijderd te blijven onder oplegging van een dwangsom.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER

 

04.01.

Subsidie Aangepast Sporten LMHC

 

Het college besluit een incidentele subsidie te verlenen van 2000 euro voor de jaren 2020- 2024,  te verantwoorden op kostenplaats 92510000-442000.

 

 

 

 

04.02.

Voorstel RBT GV Tijdelijke vergoeding ouderbijdrage kinderopvang

 

Het college besluit in te stemmen met het bieden van een tijdelijke vergoeding van de ouderbijdrage aan kinderopvangorganisaties: voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar wel een ouderbijdrage betalen voor peuteropvang, in het kader van de gemeentelijke regelingen VVE, peuteropvang en sociaal-medische indicatie.

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

 

05.01

RIB vaststelling MRA agenda 200310

Het college neemt kennis van de RIB en stuurt deze door naar de raad.

 

 

05.02

RIB POVI 16 april 2020

Het college neemt kennis van de RIB POVI en stuurt deze door naar de raad.