Collegebesluitenlijst Eemnes 21 januari 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 14 januari 2020

 

De besluitenlijst van week 3 is ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Aanwijzen loco secretarissen

 

Het college besluit de heer H. Haverkamp, de heer B. te Velde en de heer T. van de Velde aan te wijzen als loco secretarissen van de gemeente Eemnes.

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01.

Verzet tegen uitspraak bestuursrechter

 

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes besluit:
1. Verzet aan te tekenen tegen de uitspraak van de bestuursrechter d.d. 16 december 2019, betreffende de buitenbehandelingstelling van de vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een reclameobject op het Oud Eemnesseweg 13 te Eemnes;
2. Het standpunt aan te houden dat er geen sprake is van een van rechtswege verleende vergunning voor het plaatsen van een reclameobject op het Oud Eemnesserweg 13 te Eemnes.

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

04.01.

Lokale implementatie Wet verplichte GGZ

 

1. Het uitvoeringsplan voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vaststellen.
2. De volgende contractdocumenten voortvloeiend vanuit de wetgeving (wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) vaststellen: a. Overeenkomst Hoorplicht Wvggz b. Consultatie en adviesfunctie Wvggz
3. De Regio volmacht verlenen om een onderhandse aanbesteding uit te voeren voor de uitvoering van de hoorplicht en de consultatie en adviesfunctie.
4. De regio volmacht verlenen om de gunning die voortvloeit uit de onderhandse aanbesteding uit te voeren.
5. Volmacht te verlenen aan de manager contractbeheer sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding.
6. De uitvoeringsorganisatie HBEL te vragen de taken uit te voeren zoals die horen bij de uitvoering van de WVGGZ.

 

 

 

04.02.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarden geluid Laarderweg 70 te Eemnes

 

Het college besluit het ontwerp- besluit hogere grenswaarden geluid Laarderweg 70 vast te stellen.

 

 

 

04.03.

Raadsinformatiebrief nader bodemonderzoek Goyergracht

 

Het college besluit in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad van Eemnes.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 28 januari 2020.