Collegebesluitenlijst Eemnes 23 juni 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

 

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 16 juni 2020

 

De besluitenlijst van 16 juni 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

 

04.01.

Intensivering breed spectrum samenwerking jeugdhulp regio Amersfoort

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met een incidentele budgetverhoging van in totaal incidenteel €8 miljoen voor de regio Amersfoort voor de collectieve taakopgave breed spectrum voor de jaren 2019-2022. Het deel voor de gemeente Eemnes hiervan betreft incidenteel €127.149;
  2. In te stemmen met aanvullende dekking hiervoor in de begroting 2020-2022 van per saldo nog benodigde financiering van 10226 als volgt verdeeld:
 2. 2020        €    65.476,13
  2021        €    26.809,27
  2022        €      8.941,14
  TOTAAL    € 101.226,53
   
  3. Kennis te nemen van het Transformatieplan van de breed spectrum aanbieders, de Businesscase KPMG en de bijbehorende Governance-afspraken en Risicoparagraaf gemeenten – breed spectrum aanbieders (zie bijlagen 1 t/m 5).

 

 

 

04.02.

Subsidieaanvraag Kerstviering en kleine activiteiten- De Zonnebloem Eemnes

 

Conform

Het college besluit; 1. een eenmalige subsidie te verlenen aan de Zonnebloem Eemnes voor de Kerstbijeenkomst met lunch en de kleine activiteiten in 2020. 2. de eenmalige subsidie direct vast te stellen op € 3.350,-. 3. de kosten te dekken uit het budget Algemene Voorzieningen Wmo - incidentele subsidies 92610001- 442000. 4. Vanaf 2021 een bedrag van € 3.350,- in de meerjarenbegroting op te nemen voor een meerjarige subsidie voor De Zonnebloem.