Collegebesluitenlijst Eemnes 24 februari 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

01.    GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 18 februari 2020
    De besluitenlijst van 18 februari 2020 is ongewijzigd vastgesteld.
    

02.    PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM
02.01.    Relatiegeschenken 2019
    Het college besluit kennis te nemen van het overzicht van de relatiegeschenken 2019; aan het overzicht dient bij wethouder Reijn een boek en een vaas te worden toegevoegd.
    
02.02.    Overeenkomst Inwonerspanel Eemnes
    Het digitale inwonerspanel Eemnes voort te zetten en in te stemmen met de overeenkomst met de looptijd van een jaar.
    

03.    PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN
03.01.    Ingebruikgeving grond Oud Eemnesserweg
    Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.
    
03.02.    Verzoek tot het verplaatsen van een inrit
    Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie en aanvullingen.
    

03.03.    Voorbereidingskrediet Quick Win A27 afrit Eemnes
    Het college besluit: 
1. de raad voor te stellen een voorbereidingskrediet ad € 60.000 ter beschikking te stellen voor fase 1 voorbereiding reconstructie onderaan A27 afrit Eemnes en dit te dekken uit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen. 
2. de raad voor te stellen de 8ste begrotingswijziging vast te stellen 
3. geheimhouding op te leggen conform artikel 25 lid 2 van de gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder g aan de bijlage 'voorstel kostenverdeling'.
    

04.    PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER
04.01.    Intrekking baatbelasting voor gebouwgebonden financiering
    Het college stelt voor om het aangenomen raadsbesluit van 17 december 2018, over het toepassen van baatbelasting als instrument voor gebouwgebonden financiering voor de verduurzaming van woningen in particuliereigendom in de gemeente Eemnes, in te trekken.
    
04.02.    Doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek
    Het college besluit: 
1. De uitvoering van: a. het gemeentelijk Wmo vervoer per 1 januari 2021; b. het leerlingenvervoer per 1 augustus 2021; onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek en overeenkomstig de ‘Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek’ met kenmerk 20.0000356 vast te stellen. 
2. Bij het algemeen bestuur “wel / geen” wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het ‘Ontwerpbesluit doelgroepenvervoer Regio Gooi en Vechtstreek’ met kenmerk 20.0000357. 
3. Bij het algemeen bestuur “wel / geen” zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ‘Ontwerp begrotingswijziging doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek’ met kenmerk 20.0000571.
    

05.    RONDVRAAG/MEDEDELINGEN
05.01.    Lood in drinkwater
Er volgt een gewijzigd memo, toegespitst op de situatie in Eemnes.