Collegebesluitenlijst Eemnes 24 maart 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST 17 MAART 2020

 

De besluitenlijst van 17 maart 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01.

Portefeuilleverdeling College Eemnes:
Het college stemt in met de bijgaande portefeuilleverdeling met ingang van 24 maart 2020

 

 

02.02

Afvaardiging in besturen

 

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde vertegenwoordiging in de diverse besturen van Verbonden Partijen met ingang van 24 maart 2020.

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01.

Meten van luchtkwaliteit

 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het meten van stikstofdioxide (NO2) door middel van Palmes diffusie buisjes op 2 locaties binnen de gemeente
2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief

 

 

03.02.

Vervangen voetgangers- en fietsersbrug Geutoomserf (kw.8).

 

Het college besluit:
1. De voorbereiding en uitvoering van het vervangen van de voetgangers- en fietsersbrug Geutoomserf (kw. 8) op te starten.
2. Het investeringskrediet van € 40.000,- uit de investeringsplanning van de begroting 2020 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER

 

 

04.01.

Reactie op concept RES en concept raadsvoorstel

 

Het college besluit:
1.            in te stemmen met de voorlopige concept RES en het voorlopig concept bod regio Amersfoort;

2.            de voorlopige concept RES en het voorlopig concept bod voor behandeling aan te bieden aan de raad.

 

 

04.02.

Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang (Wko) gemeente Eemnes 2020

 

Het college besluit:
1. De Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang gemeente Eemnes 2020 vast te stellen
2. Het op 8 april 2014 door het college vastgestelde 'Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeente Eemnes 2014' in te trekken.

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN