Collegebesluitenlijst Eemnes 25 augustus 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd


 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 18 AUGUSTUS 2020

 

De besluitenlijst van 18 augustus 2020 wordt gewijzigd vastgesteld: 02.01. vervalt (komt terug op agenda 25 augustus 2020)

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

 

 

02.01.

samenwerkingsovereenkomst inzet boa's

 

Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst noodverordening veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

 

 

02.02.

Geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling BEL-Combinatie 2020

Het college besluit:
1. De geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling BEL-Combinatie 2020 – onder voorbehoud van instemming van de raad - vast te stellen.
2. De geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling BEL-Combinatie 2020 ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

03.01.

Uitvoering speelbeleid Eemnes 2020

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met het uitvoeringsplan speelbeleid Eemnes jaarschijf 2020
2. Uit de investeringplanning (jaarschijf 2020) van de begroting 2020 € 75.720. beschikbaar te stellen

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

04.01.

De afvalinzameling van de gemeente Eemnes is geëvalueerd.

 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het rapport 'Evaluatie en Voorstellen inzameling grondstoffen en afval gemeente Eemnes’
2. In te stemmen met de uitvoer van een GFT-campagne
3. De evaluatie ter kennisgeving aan te bieden aan de raad
4. Over 2 jaar op basis van de resultaten definitief besluiten om diftar wel of niet in te voeren
5. Gelet op de negatieve uitkomsten zowel qua scheiding als qua kosten niet over te gaan naar na-scheiding
6. Bij de frequentie van de inzameling PMD , gaan van 2 naar 3 weken gezien de besparing die dit oplevert.
7. Over te gaan tot het echt plaatsen van korven in de wijk zowel in de herfst bij de blad campagne, als korven in het voorjaar.
8. Voor de variant best-tas gaan we het gesprek aan met de kringloop om te zien of die daar mogelijkheden voor hebben.
9. aansluiting bij ROVA of GAD is een kansrijke optie die op termijn ( circa 2 jaar) moet worden uitgewerkt.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN