Collegebesluitenlijst Eemnes 26 mei 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 19 mei 2020

 

De besluitenlijst van week 21 is ongewijzigd vastgesteld.

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Jaarstukken 2019 gemeente Eemnes

 

Het college besluit:

1.In te stemmen met de jaarstukken 2019 (deel A en deel B) met een nadelig saldo van € 1.247.300.
2.Kennis te nemen van de controleverklaring en het accountantsverslag behorend bij de jaarstukken 2019.
3.Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

 

 

 

02.02.

Technische wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio G&V

 

Het college besluit om:

1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek;
2. In te stemmen met de wijziging van taken zoals genoemd in artikel 5 en de aanvulling van vormen van dienstverlening zoals genoemd in artikel 6 inclusief register;
3. De raad voor te stellen tevens in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

 

 

02.03

Boerenmarkt Eemnes

02.03

Het college besluit:

 

  1. de volgende marktdag in te stellen:
    iedere laatste zaterdag van een kalendermaand, is er een Boerenmarkt op het perceel Meentweg 37 in Eemnes, van 10.00 uur tot en met 15.00 uur, met dien verstande dat op de laatste zaterdag van de maand mei die markt wordt gehouden van 10.00 uur tot en met 17.00 uur en
  2. verbindt daaraan de volgende voorwaarden:
  • aanwijzingen van toezichthouders die worden gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid, moeten stipt en terstond worden opgevolgd;
  • voor bezoekers en markthandelaren wordt voldoende parkeerruimte ingericht op het perceel Meentweg 37 in Eemnes;
  • opbouw van de kramen vindt plaats op vrijdag voor 19.00 uur, de inrichting van de kramen vindt plaats na 8.00 uur op de dag van de Boerenmarkt;
  • afbouw van de kramen vindt plaats binnen twee uur na afloop van de Boerenmarkt;

en

  1. bepaalt dat dit besluit in werking treedt op 29 mei 2020.

 

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. de BOER-LEIJSMA

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN