Collegebesluitenlijst Eemnes 28 april 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 21 april 2020

 

De besluitenlijst van 21 april 2020 wordt gewijzigd vastgesteld mbt 04.01 vervalt de opname in de meerjarenbegroting

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

RIB Aanpak coronavirus BEL deel 6

 

Het college gaat akkoord met de RIB en besluit deze door te sturen naar de raad.

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

03.01.

Wijziging in bestemmingsplan "Goyergracht Noord (perc. K60-61), Eemnes"

 

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Goyergracht Noord (perc. K60-61), Eemnes", met identificatienummer NL.IMRO.0317.GoyergrNrdK60en61-Va01, vastgesteld op 29 oktober 2018, in navolging van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 januari 2020, op gebreken te herstellen en te wijzigen;
2. De raad voor te stellen de zienswijzen van indieners in behandeling te nemen en deze te beantwoorden zoals aangegeven in de 'Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen' en daarmee deels tegemoet te komen aan een van de ingediende zienswijzen;
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.
4. De raad voor te stellen het gewijzigde bestemmingsplan "Goyergracht Noord (perc. K60-61), Eemnes", met identificatienummer NL.IMRO.0317.GoyergrNrdK60en61-Va02, vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp, met identificatienummer NL.IMRO.0317.GoyergrNrdK60en61-On02, en de in de Nota van beantwoording Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen aangegeven wijzigingen;
5. De raad te verzoeken uw college te machtigen in alle verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening, die naar aanleiding van dit besluit worden gevoerd, in rechte schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER

 

 

04.01.

Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Eemnes

 

Het college besluit:
1. De jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Eemnes vast te stellen;
2. de Raad via een informatiebrief in kennis te stellen van genoemde verantwoording.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN