Collegebesluitenlijst Eemnes 28 januari 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 21 januari 2020

 

De besluitenlijst van 21 januari 2020 (week 4) wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01.

Uitvoeringsprogramma VTH 2020 Eemnes

 

Het college besluit het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.

 

 

03.02.

Klusopdracht woonbehoefteonderzoek

 

Het college besluit:
1. de klusopdracht voor het woonbehoefteonderzoek vast te stellen;
2. de raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

04.01.

Rookvrije Generatie stoeptegels plaatsen Eemnes

 

Het college besluit:

1. Op alle speelplekken en schoolterreinen stoeptegels met de signalering Rookvrije Generatie te plaatsen.

2. Via communicatie aandacht vragen voor het rookvrij verklaren van de speelplekken en de schoolterreinen.

3. Het bedrag ad €2.700,- te dekken uit de middelen Kostenplaats: 92710001 Openbare gezondheidszorg - 438099 Overige goederen en diensten.
4. alle speelplaatsen rookvrij te verklaren.

 

 

04.02.

Instrumentarium langdurig beschikbaar houden huur- en koopwoningen voor doelgroep

 

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport ‘Instrumentarium huur- en koopwoningen’ d.d. 5 december 2019 door Companen;
2. de raad voor te stellen een doelgroepenverordening op te stellen en vast te stellen, in combinatie met het in bestemmingsplannen vastleggen van sociale koopwoningen’
3. de raad voor te stellen om actief te onderzoeken de terugkoopregeling Koopgarant in te stellen, in combinatie met zelfbewoningsplicht;
4. een jaar na vaststelling van het nieuwe beleid te evalueren en te zien of er nog extra maatregelen genomen moeten worden.

 

04.03.

Krediet ophogen geluidwallen A27 Eemnes

 

Het college besluit in afwachting van nadere informatie het voorstel aan te houden.

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN