Collegebesluitenlijst Eemnes 2 juni 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 26 mei 2020

 

De besluitenlijst van 26 mei wordt gewijzigd vastgesteld:

Toegevoegd wordt besluit 04.01 Schone luchten:

Het college stemt in met voorstel om niet 1 jaar maar 3 jaar deel te nemen aan Schone Luchten en dit te dekken uit de reguliere budgetten.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

03.01.

Grondexploitatie bedrijventerrein Zuidpolder 2020

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de 'Grondexploitatie Bedrijventerrein Zuidpolder, herziening 2020' die als bijlage is opgenomen en deze voor vaststelling aan te bieden aan de raad
2. Gelet op het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen omtrent het tijdens de vergadering behandelde en de 'Grondexploitatie Bedrijventerrein Zuidpolder, herziening 2020', tot het einde van het exploitatietraject
3. Gelet op het bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de raad te verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de 'Grondexploitatie Bedrijventerrein Zuidpolder, herziening 2020' en het besprokene hieromtrent tot het einde van het exploitatietraject

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

 

 

 

04.01.

Verlenging gymvervoer leerlingen Zuidwend en Mariaschool.

 

Het college besluit:
1. Businext tegemoet te komen door de niet gereden ritten, tot een maximum van € 2.765,=, conform de annuleringsvoorwaarden te bekostigen;
2. Businext de opdracht te verstrekken, tot 31 december 2020, op maandagen en donderdagen het gymvervoer van de Zuidwend en Mariaschool uit te voeren;

 

 

 

04.02.

Ondertekenen intentieverklaring Sportakkoord

 

Het college besluit de intentieverklaring te ondertekenen. Het concept lokaal Sportakkoord aan de Raad ter info toe te sturen.

 

 

 

04.03.

Evaluatie en vervolg jongerenopvang

 

1. De evaluatie ‘pilot jongerenopvang en outreachend team 2019’ vast te stellen.

2. In te stemmen met het bijgevoegd toelatingsdocument, waarmee in de periode 2020 - 2023 de jongerenopvang en bijbehorend outreachend team wordt gecontinueerd.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN