Collegebesluitenlijst Eemnes 30 juni 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 23 juni 2020

 

01.01.

Besluitenlijst 23 juni 2020

 

De besluitenlijst van 23 juni 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Actualiseren archiefdocumentatie en verantwoordingsrapportage van de archivaris over 2019

 

Het college besluit:

1. De Archiefverordening vast te stellen en ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
2. De Beheerregeling Informatie Beheer vast te stellen en ter kennisname aan de raad aan te bieden.
3. Het Aanwijs- benoemingsbesluiten Informatie Beheer vast te stellen en ter kennisname aan de raad aan te bieden.
4. Het toezichtsrapport ter kennisname aan te nemen, de raad hierover te informeren en het rapport ter verantwoording aan de provincie aan te bieden voor 15 juli 2020.
5. De provinciale bevindingen over 2018-2019 ter kennisname aan te nemen en de raad te informeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Bewonersinitiatief Birds & Beezzz

 

In huidige opzet niet akkoord.

 

 

03.02.

Bestuursopdracht herontwikkeling Ocriet/Sterk Eembrugge

 

Het college besluit:
1. Instemmen met de Bestuursopdracht
2. De bestuursopdracht bespreken met de commissie Ruimte

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

04.01.

Extra uren bewegingsonderwijs

 

Het college besluit:

1. in afwijking van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs één extra gymgroep toe te kennen aan de 7-Sprong;
2. in afwijking van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 1,5 extra gymgroep toe te kennen aan de Hobbitstee/Merlin;
3. de kosten van 2,5 extra gymgroep, ad. 4.050 te dekken op kostenplaats vakonderwijs 92430003/438013.

 

 

 

04.02.

Milieujaarverslag 2019

 

Het college besluit:
1. Het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten in 2019 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd, vast te stellen
2. Het milieujaarverslag ter kennis aan de raad aan te bieden

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN