Collegebesluitenlijst Eemnes 31 maart 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

 

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 24 maart 2020

 

De besluitenlijst van 24 maart 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld, inclusief de portefeuilleverdeling en de afvaardiging in besturen.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

02.01.

Voorlopig vaststellen van de conceptjaarstukken 2019 Eemnes

 

Het college besluit de gewijzigde concept jaarstukken vast te stellen voor accountantscontrole.

 

 

02.02

Tijdelijke invulling directie BEL Combinatie

 

Het college besluit:

- Het besluit van 18 februari 2020, waarin de gemeentesecretaris met ingang van 1 april 2020 tijdelijk vrijgesteld wordt van haar taken als gemeentesecretaris, te herroepen;

- op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie de gemeentesecretaris / directeur van Eemnes vanaf 20 april 2020 tijdelijk vrij te stellen van haar taken als gemeentesecretaris en daarmee vanaf 20 april 2020 tijdelijk de formatie van directeur uit te breiden van 0.4 fte naar 1.0 fte;

- extern een waarnemend secretaris aan te trekken

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Vaststellen beleidsregel intrekken omgevingsvergunning gemeente Eemnes

 

Het college besluit:
1. de beleidsregel intrekking omgevingsvergunning gemeente Eemnes vast te stellen;
2. de beleidsregel via de wettelijk voorgeschreven weg bekend te maken;
3. de raad per raadsinformatiebrief te informeren.

 

 

03.02.

Krediet ophogen geluidwallen A27 Eemnes

 

Het college besluit:
1. De raad een aanvullend krediet van €200.000 te vragen voor het ophogen van de geluidwallen aan de westzijde met schanskorven
2. De raad extra krediet van €510.385 te vragen voor het herstellen van de in 2013 gerealiseerde schanskorven
3. De raad voor te stellen af te zien van de ophoging van de oostzijde (deel gelegen tussen de bestaande schanskorven en het tankstation)
4. De raad de 7e begrotingswijziging 2020 ter vaststelling voor te leggen
5. De raad te vragen het resterende bedrag van het nog beschikbare krediet (investeringsplanning programmabegroting 2020 (€ 450.000) beschikbaar te stellen voor de ophoging van de westzijde
6. Op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet bijlage 1 geheim te verklaren

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

04.01.

Bekrachtiging besluiten RBT

 

Het college besluit:

De besluiten van de voorzitter van de Veiligheidsregio te bekrachtigen, zoals door hem genomen in het Regionaal beleidsteam Gooi en Vechtstreek (RBT) d.d. 24 maart jl., om in te stemmen met de voorstellen ‘Tijdelijke financiering aanbieders Sociaal Domein’ en ‘Afspraken aanpak gezamenlijke vraagstukken noodopvang kinderen’ en het ‘Projectplan ondersteuning zelfstandigen’.

 

 

 

04.02.

Ontwerp-begroting AVU 2021en concept-jaarrekening AVU 2019

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2021 Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
2. Deze ontwerp-begroting ter kennisneming aan te bieden aan de raad.
3. De concept-jaarrekening 2019 van de AVU ter kennisneming aan te bieden aan de raad.
4. Raadsnotitie Aanbesteding verwerkingscontracten 2021 ter kennisneming aan te bieden aan de raad.

 

 

04.03

Financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning

 

Het college besluit indien en voor zover het de jeugdzorg betreft:

1. Financiële zekerheid te bieden aan aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning voor de periode van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020.

2. De meerkosten die direct voortkomen uit het volgen van de maatregelen van het RIVM te vergoeden. Het Rijk heeft toegezegd gemeenten te compenseren voor deze meerkosten.

3. Ruimte en soepelheid bieden aan de aanbieders in de verantwoording. Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Wij zullen dit afstemmen met onze accountant. Ook op Rijksniveau vindt afstemming met accountants plaats.

4. De financiering van de omzet van subsidieontvangers en taakgerichte bekostiging [o.a.

breedspectrumaanbieders] voort te zetten zoals die contractueel overeengekomen is. Later in overleg met deze aanbieders afspraken maken als zij meer of minder kosten hebben gemaakt door de maatregelen van het RIVM.

5. Voor PxQ-aanbieders de reguliere facturatie zoveel als mogelijk voortzetten zetten op basis van de huidige indicaties. Deze aanbieders berichten dat zij de zorg en ondersteuning zoveel als mogelijk uitvoeren conform gemaakte afspraken. Indien dit niet (volledig) kan, de aanbieders de mogelijkheid geven een normaal omzetniveau te blijven facturen op reguliere wijze. Bij ‘normaal’ gaan we, voor de hoeveelheid en het product, uit van de afgegeven beschikkingen. De afgegeven beschikkingen bepalen het maximale niveau. We verwachten bij de facturering dat er wordt uitgegaan van gebruikelijke verzilveringspercentage/uitnuttingspercentage van de beschikkingen/indicaties.

. Als P*Q aanbieders niet of anders geleverde zorg willen blijven factureren, vragen we vooraf een handtekening, waarbij zij aangeven op het, voor de zorgaanbieder, normale niveau te factureren. Het is niet toegestaan om kosten te declareren, die op andere wijze vergoed worden. Daarbij beloven achteraf verantwoording af te leggen over niet en anders geleverde zorg, zodat we deze lasten in beeld krijgen.

6. Afspraken maken met zorgaanbieders inzake adequate afzonderlijke registratie van meerkosten als gevolg van de RIVM-richtlijnen. Deze meerkosten op verzoek van de aanbieders vergoeden. Deze kosten worden naar verwachting door het Rijk aan gemeenten vergoed (bericht VWS).

7. De meerkosten die aan gecontracteerde aanbieders vergoed worden, ook vergoeden aan pgb-zorgaanbieders. Uitgangspunt hierbij is dat gemeenten extra budget storten voor budgethouders, indien de situatie dat vereist. Dit loopt via SVB.

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

 

 

Ondersteuning voedselbank

 

Het college van Eemnes besluit tot 1 juni 2020 de voedselbank te ondersteunen voor wat betreft de Eemnesser cliënten en de kosten ad
€ 4.560,- te boeken op 92610002-442000 (Algemene voorzieningen WMO- Incidentele subsidies).

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van Eemnes - College van B&W d.d. dinsdag 7 april 2020.

 

 

Secretaris    

De voorzitter,

 

 

 

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter

 

 

 

De heer R. van Benthem