Collegebesluitenlijst Eemnes 3 maart 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 24 februari 2020

 

De besluitenlijst van 24 februari 2020 wordt gewijzigd vastgesteld. Wijziging bij 2.1: Wethouder Reijn heeft ook een vaas ontvangen.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Afsluiten investeringsprojecten jaarrekening 2019

 

Het College besluit akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten investeringsprojecten en dit administratief te laten verwerken.

 

 

 

02.02.

Trouwen op een alternatieve trouwlocatie

 

Het College besluit akkoord te gaan met het aanwijzen van de alternatieve trouwlocatie bij jachthaven Het Raboes, Het Raboes 1, 3755 NR Eemnes op vrijdag 26 juni 2020 om 15.00 uur.

 

 

 

02.03.

Collectieve festiviteit 2020

 

Het college besluit om 27 april 2020 (Koningsdag) aan te wijzen als collectieve festiviteit op grond van artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2018 (hierna Apv).

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Vestigen erfdienstbaarheid Wakkerendijk

 

Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met het vestigen van een erfdienstbaarheid aan Wakkerendijk 66 conform bijgaande concept-akte, waarin is geregeld dat de gemeente een strook grond in particulier eigendom gebruikt voor de aanleg van een openbaar voet-/fietspad;
2. De notaris- en kadasterkosten ad €655,65 voor het vestigen van de erfdienstbaarheid volledig te betalen uit het projectbudget Reconstructie Wakkerendijk productcode 70116.
3. Bijgaande volmacht te ondertekenen tot het vestigen van een erfdienstbaarheid aan de Wakkerendijk 66.

 

03.02.

Uitvoeringsplan (UP GRP) 2020

 

Het college besluit eerst meer informatie in te winnen, alvorens een besluit te nemen.

 

03.03.

Grondgebruikersverklaring t.b.v. weidevogelbeheer en schadebestrijding

 

Het college besluit:

1. Onder voorwaarden een grondgebruikersverklaring af te geven ten behoeve van weidevogelbeheer en schadebestrijding voor een jachtaktehouder.

 

03.04.

Bestuursopdracht Inventarisatie Gooijergracht

 

Het college besluit:
-kennis te nemen van de Bestuursopdracht Inventarisatie Gooijergracht;
-een bedrag van € 7.500,- beschikbaar te stellen voor de inventarisatie.

 

03.05.

Herontwikkeling locatie Hinkstapsprong (HSS)

 

Het college besluit deels akkoord te gaan met het voorstel.

En de raad voor te stellen het stedenbouwkundig plan locatie Hinkstapsprong gewijzigd vast te stellen.

 

03.06.

Het verhalen van de schadeherstelkosten aan objecten in de buitenruimte uit te besteden aan NODR B.V

 

Het college besluit:

1. In te stemmen om het gehele proces van schadeverhaal uit te besteden aan NODR.
2. In te stemmen met een 1 op 1 gunning aan NODR

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

04.01.

Urgentieverlening op grond van de hardheidsclausule

 

Het college besluit:
1. Op grond van de hardheidsclausule een urgentieverklaring te verlenen

 

04.02.

Subsidieaanvraag Stichting Voor Elkaar Eemnes - SchuldHulpMaatje

 

Het College besluit:

Een eenmalige subsidie te verlenen aan stichting Voor Elkaar Eemnes van
€ 5.347,- voor het jaar 2020 ten behoeve van het project SchuldHulpMaatje in Eemnes;
De hardheidsclausule, artikel 21 van de Algemene Subsidieverordening Eemnes 2011 (ASV), toe te passen en in afwijking van de artikelen 15 en 16 van de ASV deze subsidie niet achteraf, maar direct vast te stellen nu de benodigde vaststellingsinformatie al voldoende beschikbaar is;
De kosten te dekken uit het budget Schuldhulpverlening 92671003 – Incidentele subsidies 442000

 

04.03.

Scenariokeuze gymvervoer.

 

Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

Het college van Eemnes besluit aan te sluiten bij de regionale geschillencommissie.