Collegebesluitenlijst Eemnes 4 augustus 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 7 juli 2020

 

De besluitenlijst van 7 juli 2020 wordt gewijzigd vastgesteld m.b.t. punt 02.02

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

02.01.

trouwen op een alternatieve locatie

 

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie de Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes op 11 juni 2021.

 

 

02.02.

Trouwen op een alternatieve trouwlocatie

 

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie op het adres Wakkerendijk 160 te Eemnes.

 

 

 

02.03.

Verantwoording project Huis van Eemnes

 

Het college besluit om de raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen van de verschillende kredieten Huis van Eemnes, zoals opgenomen in de raadsinformatiebrief Financiën Huis van Eemnes;
2. De aangenomen motie inzake totaalfinanciering Huis van Eemnes als afgedaan te beschouwen;
3. Het beschikbaar gesteld bouwkrediet Huis van Eemnes te verlagen met € 836.949;
4. Een krediet van € 1.300.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het verstrekken van eenmalige lening aan de Stichting Huis van Eemnes met een rentepercentage van 1%;
5. De geactualiseerde kapitaallasten en huisvestingskosten te verwerken in de begroting 2021;
6. De 17e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

 

 

 

02.04.

Overeenkomsten verkoop Kringloop

 

Het college besluit:

1. Tot het aangaan van bijgevoegde koopovereenkomst ten behoeve van de verkoop van Zuidersingel 4-6 in Eemnes aan de Stichting Kringloopwinkel Eemnes.
2. Tot het aangaan van bijgevoegde akte van hypotheek ten behoeve van de financiering van de deze verkoop.
3. Tot het aangaan van bijgevoegde Bruikleen overeenkomst ten behoeve van het medegebruik van een gedeelte van de werf door de Stichting Kringloopwinkel Eemnes.

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

03.01.

Raadsinformatiebrief Gastvrije Randmeren, zomer 2020

 

Het college besluit bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad toe te zenden.

 

 

03.02.

Ter inzage legging ontwerpwijzigingsplan Nieuweweg 9

 

Het college besluit in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Nieuweweg 9 (NL.IMRO.0317.EMSWPNieuweweg9) en het plan vrij te geven voor de terinzagelegging.

 

 

03.03.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarden geluid Nieuweweg 9 te Eemnes

 

Het college besluit het ontwerp- besluit hogere grenswaarden geluid Nieuweweg 9 vast te stellen.

 

 

03.04.

Dienstverleningsovereenkomst 2020-2021 RUD Utrecht - Gemeente Eemnes

 

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht 2020-2021;
2. de dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht 2020-2021 te ondertekenen.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

04.01.

Inkoop Sociaal Domein

 

Het college besluit:
1. in te stemmen met het toelatingsdocument Hulp bij het Huishouden (bijlage 1).
2. In te stemmen met het toelatingsdocument Maatschappelijke Ondersteuning (bijlage 2).
3.Kennis te nemen van het toelatingsdocument Jeugdhulp Voorzieningen (bijlage 3).
4. Kennis te nemen van het toelatingsdocument Gecertificeerde Instellingen (bijlage 4).
5. Kennis te nemen van het voorstel ‘Taakgerichte financiering’ (bijlage 5). Akkoord te gaan met de tarieven behorend bij de voorliggende toelatingsdocumenten (bijlage 6) voor zover dit geen jeugdzorg betreft. In te stemmen met de indexering van de tarieven voor de voorzieningen zoals genoemd onder 1 t/m 2 op basis van de parameters zoals genoemd in bijlage 6.
6. Kennis te nemen van de adviezen van onderzoeksbureau HHM over de te hanteren tarieven binnen de toelatingsdocumenten zoals genoemd onder 1 t/m 4 (bijlagen 7 a t/m e).
7. Kennis te nemen van de nota van beantwoording met daarin input van adviesraden op een eerdere versie van de toelatingsdocumenten (bijlage 8).
8. Kennis te nemen van de positieve advisering van de adviesraden sociaal domein op de toelatingsdocumenten zoals genoemd onder 1 t/m 4 (bijlage 9).

 

 

04.02.

Subsidie ten behoeve van Stichting Scouting Laren-Eemnes voor de nieuwbouw van de accommodatie te La

 

Het college besluit:
1. de Raad middels bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen om eenmalig een bedrag ad €130.000,- beschikbaar te stellen aan Stichting Scouting Laren-Eemnes t.b.v. de bouw van een nieuw clubhuis te Laren.
2. Daarbij voor te stellen ten behoeve van dekking hiervan €130.000,- te onttrekken uit de reserve dekking kapitaallasten en hiertoe begrotingswijziging 2020-16 voor te leggen aan de raad.
3. De subsidie te verlenen onder de voorwaarde dat jaarlijks minstens 10 kinderen uit kwetsbare gezinnen gratis lid kunnen worden van de scouting en dat het JGT (en partners) kinderen hiervoor kan aanmelden.

 

 

04.03.

Deelnemen project Doortrappen

 

Het college besluit in te stemmen met het inzetten van de Doortrappen-aanpak voor de komende twee jaar en zich daartoe te registreren als doortrappen-gemeente.

 

 

04.04.

Plan van aanpak aanvullingen evaluatie afvalinzameling Eemnes

 

Het college besluit in te stemmen met de volgende aanvullingen zoals genoemd in het plan van aanpak evaluatie afvalbeleid:
1. een duidelijk vergelijking tussen de huidige inzamelmethode in vergelijking met diftar en in vergelijking met nascheiding
2. Toevoeging van de meest recente cijfers (2019)
3. Afweging om bij de GAD, ROVA en of RMN aan te sluiten
4. Beschrijving van de diverse afvalstromen in de evaluatie

5. Uitleg keuze voor de uitrol van de PMD-container
6. Perscontainer gemeentewerf Eemnes
7. Luiers

 

 

 

 

04.05.

Rapportage voorgang klimaatbeleid

 

Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

 

 

 

04.06.

Sportverenigingsmonitor BEL en vervolgacties in Eemnes

 

Het college besluit bijgevoegd memo en de daarin genoemde bijlagen aan te bieden aan de raad.

 

 

 

04.07.

Ondersteuning Energie Coöperatie Eemnes U.A.

 

Het college besluit in te stemmen met de financiële ondersteuning van Energie Coöperatie Eemnes voor twee jaren (2020 en 2021) en hiervoor in het totaal € 10.000,- beschikbaar te stellen.