Collegebesluitenlijst Eemnes 6 mei 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd
 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 28 april 2020

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

 

02.01.

Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 BEL Combinatie

 

Het college besluit:

1. op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, tweede lid en artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage Managementletter BEL Combinatie 2019;
2. de geheimhouding wordt door het college opgelegd aan het college in verband met de belangen genoemd artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot het moment waarop de financiële en economische belangen van de gemeente niet meer geschaad kunnen worden door openbaarmaking, zulks te bepalen door het college;.
3. de raad voor te stellen om op grond van artikel 25 van de gemeentewet derde lid geheimhouding op te leggen ten aanzien van ten aanzien van de bijlage Managementletter BEL Combinatie 2019 en deze geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen;

4. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de BEL Combinatie;

5. kennis te nemen van het positieve resultaat van deze jaarrekening 2019 à € 58.231; 6. kennis te nemen van het accountantsverslag 2019, managementletter 2019 en de raadsinformatiebrief; 7. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019; 8. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het accountantsverslag 2019, managementletter 2019 en de raadsinformatiebrief; 9. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024; 10. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ‘Jaarstukken 2019’ en ‘Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024’ van de GR BEL Combinatie.

 

 

 

02.02.

Zienswijze op begroting 2021 en bestemming resultaat 2019 van Regio Gooi en Vechtstreek

 

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de resultaatbestemming met betrekking tot het terug te betalen deel aan de gemeenten à € 233.932 totaal regio-breed:
2. De raad voor te stellen de regio te vragen alle kosten die verband houden met de Corona crisis afzonderlijk te administreren ten behoeve van de door het Rijk toegezegde compensatie en mocht die toegezegde compensatie onvoldoende zijn hiervoor met een voorstel naar de gemeenten te komen.
3. De Raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting.

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

 

03.01.

Doelgroepenverordening 2020 gemeente Eemnes

 

Het college besluit de Doelgroepenverordening 2020 gemeente Eemnes vast te stellen.

 

 

 

03.02.

De Hilt

 

Het college besluit

  1. Het conceptstedenbouwkundig plan Locatie De Hilt naar aanleiding van de inspraak als volgt aan te passen:
    a. De groenwal tussen Hasselaarlaan 72 en de Hilt grotendeels te behouden b. Als gevolg van a, het parkeerterrein zuidelijk van deze groenstrook, in zuidelijke richting op te schuiven
    c. De twee-onder-een-kap-woningen noordelijk van de Hasselaarlaan 1b en Laarderweg 40 te vervangen voor 8 grondgebonden seniorenwoningen.
  2. Met de Raad de open discussie te voeren over de alternatieven voor de 8 koopgarant woningen  en voor de locatie De Hilt een alternatieve invulling voor de locatie Tiny Houses.

 

 

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER

 

04.01.

Bestuurlijke wederhoor rekenkamerrapport energietransitie

 

Het college besluit in te stemmen met de voorbereide bestuurlijk reactie op het rekenkamerrapport "Inzicht in de energietransitie binnen de BEL-gemeente ".

 

 

 

04.02.

Concept begroting 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep

 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het raadsvoorstel inzake de conceptbegroting 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep.
2. De Raad voor te stellen geen zienswijze in te stellen op de concept-begroting 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN