Collegebesluitenlijst Eemnes 7 april 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 31 maart 2020

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Aangepaste voorschriften huwelijken/geregistreerd partnerschappen.

 

Het college besluit:

1.Bij een kosteloos of regulier huwelijk of een geregistreerd partnerschap maximaal 7 personen toe te staan (het bruidspaar en maximaal 4 getuigen); Hierbij de vastgestelde RIVM maatregelen en het 1,5 meter afstand houden tot elkaar in acht nemen;
2. Dit besluit per direct in te trekken op het moment dat de nadere maatregelen over wettelijk voorgeschreven samenkomsten door het kabinet zijn ingetrokken.

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Stedenbouwkundige visie Hilt

 

Het college besluit eerst nader inlichtingen in te winnen alvorens een besluit te nemen.

 

03.02.

Jaarprogramma Eemnes RUD Utrecht 2020

 

Het college besluit
1. het jaarprogramma 2020 Eemnes van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen;
2. het jaarprogramma 2020 Eemnes van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) ter kennisneming aan de raad te sturen.

 

 

 

03.03.

Zienswijze ontwerp Programmabegroting 2021 RUD Utrecht

 

Het college besluit

1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2021 van de RUD Utrecht;
2. het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht uiterlijk 20 mei 2020 per bijgaande brief over dit voorstel te informeren, indien blijkt dat de ontwerp Programmabegroting 2021 RUD Utrecht niet voor gestelde termijn van 22 mei 2020 in de raad kan worden behandeld.

3. de raad voor te stellen het verschil van €5.000 in de begroting 2021 Eemnes te dekken ten laste van 92830004 Verlening omgevingsvergunning – 443311RUD Utrecht

4. neemt kennis van de jaarstukken 2019 en definitieve Kadernota 2021 RUD Utrecht

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER

 

04.01.

Urgentieverlening op grond van de hardheidsclausule

 

Het college besluit op grond van de hardheidsclausule een urgentie te verlenen.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van Eemnes - college van B&W d.d. dinsdag 14 april 2020.