Collegebesluitenlijst Eemnes 7 juli 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd
 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 30 juni 2020

 

De besluitenlijst van 30 juni 2020 wordt gewijzigd vastgesteld:
Punt 02.02 van agenda gehaald.
Punt 03.01 is in huidige opzet niet akkoord.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

ENSIA verantwoording met betrekking tot Baseline InformatieVeiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) 20

 

Het college besluit:

1. Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, tweede lid en artikel 10, lid 2 sub b, artikel 10, lid 1 onder b en d en artikel 10, lid 2 onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van dit voorstel en de daarbij behorende bijlagen.
2. De geheimhouding wordt opgelegd in verband met de belangen genoemd artikel 10, lid 2 sub b, artikel 10, lid 1 onder b en d en artikel 10, lid 2 onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
3. De geheimhouding wordt opgelegd voor de duur tot de beveiligingsrisico’s zijn afgedekt.
4. De raad voor te stellen om op grond van artikel 25 van de Gemeentewet derde lid, geheimhouding op te leggen ten aanzien van dit voorstel en de daarbij behorende bijlagen en deze geheimhouding in de eerstvolgende Raads-vergadering te bekrachtigen.
5. De verantwoordingrapportage BIG 2019 vast te stellen en de raad hierover te informeren en kennis te hebben genomen van de verslagen AVG 2019 en IV Q1 en Q2 2020.

 

 

 

02.02

 

Offertes BNG inzake geldlening

Het college besluit in te stemmen met offertes BNG inzake een 15-jarige geldlening fixe tegen 0,32% en een 10-jarige geldlening lineaire tegen negatief 0,02%

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

03.01.

Evaluatie gebiedsmanager Eemnes

 

Het college heeft als eerste bespreking kennis genomen van de evaluatie gebiedsmanager september 2018 t/m mei 2020 en zal als tweede bespreking in het college op basis van de evaluatie de inzet voor de resterende periode bepalen.

 

 

 

03.02.

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019

 

Het college besluit:
1. het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 vast te stellen;
2. het jaar verslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 ter kennisname aan de raad te sturen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 

 

 

03.03.

Uitbreiding parkeren Bramenberg

 

Het college stemt in met uit te werken bestek en tekeningen en de uitvoering van de diverse onderzoeken t.b.v. Bramenberg.

 

 

 

03.04.

Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort

 

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande Startnotitie Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort;
2. De raad te informeren via bijgaande Raadsinformatiebrief Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN