Collegebesluitenlijst Eemnes 8 september 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
De heer B. Epema, loco-secretaris

Afwezig:
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 1 september 2020

 

De besluitenlijst van 1 september 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

 

 

02.01.

Update privacyreglement lokale PGA Midden-Nederland

 

Het college besluit:
 1. Het geactualiseerde privacyreglement lokale PGA vast te stellen.
2. In te stemmen met het delen van het privacyreglement met lokale partners.
3. Te benoemen aanvullende functionaris ‘lokale PGA-expert”; beleidsmedewerker sociaal domein: aandachtsgebied bescherming en opvang.

 

 

02.02.

Programmabegroting 2021-2024

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024.
2. De programmabegroting 2021en bijbehorend raadsvoorstel en raadsbesluit aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.

 

 

     

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

 

 

 

04.01.

Bezwaar afwijzing bijstand

 

Het college besluit:

1. het bezwaar tegen de afwijzing van bijstand ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand laten met verbetering van de rechtsgrond (artikel 17, eerste lid, van de PW juncto artikel 11, eerste lid, van de PW).

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders van Eemnes d.d. 15 september 2020.