Collegebesluitenlijst Eemnes 22 september 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 15 september 2020

 

De besluitenlijst van 15 september wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

02.01.

Onderzoeksresultaat Waar staat je gemeente – Eemnes

 

1. Het college neemt kennis van de resultaten van het onderzoek.
2. Het college besluit de raad te informeren door het sturen van een RIB en de rapportage.
3. Het college besluit tot het publiceren van de resultaten van het onderzoek op www.waarstaatjegemeente.nl en op de gemeentelijke website. Dit gebeurt na het informeren van de raad.

 

 

02.02.

Kadernota Ombuigen 2021 - 2024

 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Kadernota Ombuigen 2021 - 2024
2. De kadernota Ombuigen 2021 - 2024 (incl. bijlagen) aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.

 

 

02.03

Antwoorden schriftelijke vragen D66 telefonische bereikbaarheid

Het college stemt in met de voorgestelde beantwoording, met inachtneming van een paar kleine aanpassingen. De antwoorden zullen worden gedeeld met de colleges van Blaricum en Laren.

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

03.01.

Herontwikkeling terrein Ocriet

 

Het college besluit in te stemmen met het verzoek van Wilma Wonen om het contract dat is afgesloten met Exploitatie Maatschappij Eemdijk B.V. op 17 maart 2020 ten aanzien van het terrein van de voormalige Ocrietfabriek, over te nemen.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

04.01.

Voorschieten compensatie huur sportorganisaties Huis van Eemnes

 

Het college besluit:
1. Voorschieten van de Rijkscompensatie aan Stichting het Huis van Eemnes a €24.826,25;
2. Hier vooralsnog geen budget voor te reserveren in de verwachting dat dit niet tot kosten leidt;
3. Garant te staan voor het restbedrag van de aanvraag indien het Rijk niet 100% compenseert, mits Stichting het Huis van Eemnes aantoonbaar een juiste aanvraag bij het Rijk hebben gedaan;
4. In geval het nodig blijkt de kosten ten laste te brengen van het exploitatieresultaat.