Inspreken

Belanghebbenden kunnen inspreken bij een onderwerp dat behandeld wordt tijdens de Ronde of Commissie.

De gemeente wil graag weten wat u vindt van de plannen van gemeenteraad en College. Daarom kunt u veel vergaderingen bijwonen, en meedoen aan de (Informatie)Ronde van de gemeenteraad. Bij sommige plannen gaat de inspraak via formele inspraakprocedures.

Wanneer een inspraakprocedure?

Bij sommige grote plannen is de gemeente verplicht een inspraakprocedure te starten. Bijvoorbeeld bij plannen voor de openbare ruimte. Soms is een inspraakprocedure niet verplicht, maar doen we het toch. Bijvoorbeeld bij plannen waarbij de betrokkenheid van burgers erg belangrijk is. Bij een inspraakprocedure worden de plannen een bepaalde periode ter inzage gelegd, in het gemeentehuis/BEL-kantoor. Dat betekent dat iedereen de plannen kan bekijken, en binnen een bepaalde periode een reactie kan geven.

Inspreken in Ronde, Commissie en Raadsvergadering

Belanghebbenden kunnen inspreken bij een onderwerp dat behandeld wordt tijdens de Ronde of Commissie. Als u wilt inspreken moet u zich aanmelden bij de griffier, a.degraaf@eemnes.nl, tel 14 035, of mondeling voorafgaand aan de vergadering.

Ronde

De Ronde is een informerende en oriënterende bijeenkomst voor raads- en burgerleden, waaraan ook burgers en andere belanghebbenden kunnen deelnemen. Zij die het woord wensen te voeren kunnen zich daarvoor tot het begin van de vergadering aanmelden bij de griffier. Zij kunnen in beginsel in meerdere ronden over het agendapunt spreken. Niet kan worden (mee)gesproken over:

  • besluiten waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft gestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of
  • onderwerpen waarover een klacht volgens artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht is of kan worden ingediend.

Commissie

De Commissie is een informerende en voor de raads- en burgerleden beeldvormende bijeenkomst, waar ook burgers en andere belanghebbenden kunnen inspreken. In de commissie Ruimte worden alle onderwerpen behandeld over de inrichting van de openbare ruimte, het openbaar groen en wegen en verkeer. In de commissie Bestuur, Samenleving en Middelen komen de onderwerpen aan bod aangaande algemeen besuurlijk en juridische zaken, sociale zaken en financiën.  Zij die het woord willen voeren kunnen zich daarvoor tot het begin van de vergadering aanmelden bij de griffier. Zij kunnen uitsluitend voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt max. 5 minuten over het onderwerp het woord voeren. Niet kan worden ingesproken over:

  • besluiten waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft gestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of
  • onderwerpen waarover een klacht volgens artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht is of kan worden ingediend.

Raad

In de raadsvergadering vindt (zonodig) nadere menings- en besluitvorming door de raad plaats. Zij die het woord willen voeren over agendapunten kunnen zich daarvoor tot het begin van de vergadering aanmelden bij de griffier. Zij kunnen uitsluitend voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp gedurende max. 5 minuten over het onderwerp het woord voeren.Niet kan worden ingesproken over:

  • besluiten waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft gestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of
  • onderwerpen waarover een klacht volgens artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht is of kan worden ingediend
  • onderwerpen terzake waarvan eerder in Ronde, Commissie of Raad gelegenheid is geweest om in te spreken.