Toelichting vergaderstructuur

De raad vergadert iedere maandag en heeft een vergadercyclus van 4 weken. Deze vergaderingen vallen zoveel mogelijk binnen 1 maand. De vergadercyclus van een maand ziet er als volgt uit: Commissie – Commissie – Ronde – Raad.

Commissie

Op de eerste 2 maandagen van de maand is er een Commissie. Deze commissie wordt door raadsleden gebruikt om aanvullende informatie te krijgen over voorstellen die het college heeft gedaan. In de commissie Ruimte worden alle onderwerpen behandeld over de inrichting van de openbare ruimte, het openbaar groen en wegen en verkeer. In de commissie Bestuur Samenleving en Middelen komen de onderwerpen aan bod aangaande algemeen bestuurlijk en juridische zaken, sociale zaken en financieën.

Inwoners en belanghebbenden worden hiervoor uitgenodigd en kunnen dan eenmalig, gedurende maximaal 5 minuten, een reactie op het voorliggende stuk geven. Vervolgens bespreken de raadsleden de geagendeerde onderwerpen om tot meningsvorming te komen. In de Sessie worden geen besluiten genomen.

Ronde

Op de derde maandag van de maand is er een Ronde. Tijdens de Ronde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken en vragen stellen over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden krijgen op deze wijze – naast de stukken die zij al hebben – aanvullende informatie  van de insprekers en van de collegeleden om een beeld van de problematiek te vormen. Inwoners worden vooraf uitgenodigd voor deze Ronde. Tijdens de vergadering is er geen ruimte voor discussie of debat. Ook worden geen besluiten genomen.

Raad

De Raad is op de vierde maandagavond van de maand. Tijdens de raadsvergadering debatteren de raadsleden met elkaar om tot een oordeel te komen, waarna de raad een besluit neemt.

Presidium

De agendering van de onderwerpen in de Sessie, Ronde en Raad vindt plaats in het Presidium.

Inspreken

Insprekers voor de Ronde, Commissie of Raad kunnen  zich vooraf aanmelden bij de griffier. Dit kan via e-mail, telefonisch via 14 035 of mondeling direct voorafgaand aan de vergadering.

Bekijk de agenda’s van de komende vergaderingen