BEL-gemeenten houden goed toezicht op kinderopvang

Inspectie van het Onderwijs kent de A-status toe

De BEL-gemeenten hebben over 2016 verantwoording afgelegd aan het ministerie van OCW over de uitvoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daaruit blijkt dat de BEL-gemeenten voldoen aan het naleven van hun wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen.

A-status

Gemeenten moeten zorgen dat jaarlijks alle kinderopvanglocaties worden geïnspecteerd. Wanneer de inspectie aanleiding geeft tot verdere acties, zoals handhaving, is de gemeente daar verantwoordelijk voor en moet zij dit binnen een bepaalde termijn oppakken. Daarnaast moeten gemeenten een handhavingsbeleid hebben en dit ook gebruiken bij de inspecties. Tot slot moet iedere gemeente het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen actueel houden. Voor de BEL-gemeenten zijn alle genoemde punten op orde. De BEL-gemeenten krijgen hierdoor van de Inspectie van het Onderwijs de A-status toegekend. De A-status is de hoogste status die de Inspectie van het Onderwijs toekent aan gemeenten.

Kwaliteit waarborgen

Kinderopvangorganisaties vallen onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het doel van deze wet is de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen en te zorgen voor verantwoorde kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. Het toezicht wordt, in opdracht van de BEL-gemeenten uitgevoerd door de GGD.