Baarn en Eemnes kiezen voor intensieve samenwerking/ambtelijke fusie als BEL-samenwerking stopt

Mede door de bestuurlijke ontwikkeling in de provincie Noord-Holland zijn de gemeenten Baarn en Eemnes in het najaar 2017 gestart met het verkennen van mogelijke samenwerkingsvormen die het vermogen versterken om bepaalde maatschappelijke opgaven samen effectief op te pakken.

Kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan inwoners staan daarbij voorop. Uitgangspunt was het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van de beide gemeenten en een gelijkwaardige samenwerking. De resultaten van deze verkenning zijn verwerkt in een adviesrapport en besproken door de beide colleges.

Op basis van het verslag zien de colleges van Baarn en Eemnes serieuze kansen voor een toekomstige samenwerking in de vorm van een ambtelijke fusie. Dit is echter wel afhankelijk van de besluitvorming van de provincie Noord-Holland over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Gooi & Vechtstreek, naar verwachting in september dit jaar. In de verdere uitwerking wordt rekening gehouden met bestaande samenwerkingsvormen. Beide gemeentebesturen hebben er veel vertrouwen in dat deze samenwerking tot positieve resultaten zal leiden voor de inwoners van beide gemeenten.

Kansrijk

Uit het verslag van adviesbureau WagenaarHoes en the ChangeLab komt naar voren dat intensieve samenwerking tussen Baarn en Eemnes kansrijk is. Beide gemeenten willen inwoners betrekken bij beleid en uitvoering, vinden behoud van eigen identiteit belangrijk en willen het unieke leefmilieu versterken. Beide gemeenten willen ook een dienstverlening die nabij is en waarbij maatwerk mogelijk is.

Wat als BEL Combinatie blijft bestaan?

Eemnes werkt binnen de BEL Combinatie naar tevredenheid samen met de gemeenten Laren en Blaricum. Deze samenwerking wil Eemnes ook graag voortzetten. Wanneer de provincie Noord-Holland besluit dat er geen fusie komt voor de gemeenten Laren en Blaricum, blijft de samenwerking in de BEL Combinatie bestaan. Baarn en Eemnes zoeken in dat scenario evengoed de samenwerking op thema's als ruimtelijke ontwikkeling, wonen en verkeer & vervoer. Eemnes is immers bestuurlijk meer op de Regio Amersfoort in de provincie Utrecht georiënteerd dan op de regio Gooi & Vechtstreek. Deze thema's kennen de komende jaren een aantal grote maatschappelijke opgaven die samen met Baarn kunnen worden opgepakt.

logo's van gemeenten Eemnes en Baarn