Aanpassingen aan de Wakkerendijk

In 2021 is de Wakkerendijk opnieuw ingericht. Na de herinrichting is toegezegd het effect hiervan na een jaar te evalueren. Een verkeerskundig adviesbureau stelde op basis van deze evaluatie een aantal aanpassingen voor om de Wakkerendijk te verbeteren. De voorgenomen aanpassingen zijn inmiddels besproken met de Commissie Ruimte, verschillende aanwonenden en vertegenwoordigers van belangengroepen. Over de wegversmallingen bij het Dikke Torentje vond nog een specifiek overleg plaats met aanwonenden.

Als resultaat van deze overleggen zijn met name de voorgenomen wegversmallingen nabij het Dikke Torentje aangepast en vervalt de wegversmalling op de Meentweg. 

Maatregelen op korte termijn
De maatregelen die de gemeente Eemnes op korte termijn wil uitvoeren zijn:
1.    Op meerdere locaties plaatsen van herhalingsborden met de maximale snelheid, zowel in de 30km/u zone als in de 50km/u zone van de Wakkerendijk en aan het begin van de Meentweg en de Laarderweg.
2.    Op meerdere locaties in beide zones aanbrengen van 30km/u respectievelijk 50km/u-figuraties op het wegdek.
3.    Op meerdere locaties plaatsen van borden ‘verboden in te halen’. 
4.    Herkenbaarder maken van de entree bebouwde kom uit de richting van Baarn als overgang naar 50km/u.
5.    Aanbrengen van 2 minimale wegversmallingen om de snelheid van het verkeer ter hoogte van het Dikke Torentje te verminderen. Eén aan de westzijde ter hoogte van 206/208 en één aan de oostzijde ter hoogte van nr. 226. 
Langs deze wegversmallingen blijft verkeer in twee richtingen mogelijk. Daarmee wordt steeds remmend, stilstaand en optrekkend verkeer voorkomen. De eerder voorgestelde 30km/u-zone met meerdere brede wegversmallingen vervalt.
6.    Bij het Wilgenpad opschuiven van de grens waar de snelheid overgaat van 50 km/u naar 30 km/u zodat deze beter aansluit op de locatie waar de fietsers van het fietspad naar de rijbaan gaan en de rijbaan smaller wordt.
7.    Aan de polderzijde het voetpad van de Wakkerendijk doortrekken naar het fietspad van de Meentweg.
8.    De fietsoversteek op de Meentweg veiliger vormgegeven. 

De bovenstaande maatregelen wil de gemeente zo snel mogelijk uitvoeren. Hiervoor is wel een tijdige beschikbaarheid van materialen en externe bedrijven nodig. Als vervolg op deze maatregelen worden de locaties onderzocht waar wellicht parkeerplaatsen of haagjes tussen de weg en het fietspad mogelijk zijn. De verwachting is dat de gemeenteraad in april een besluit neemt over de Brug over de Vaart.
Daarnaast blijft de gemeente in gesprek met de politie over een adequate handhaving van de snelheid. Bij het Openbaar Ministerie wordt plaatsing van een flitspaal aangevraagd.

In deze fase maakt de gemeente dus twee smalle wegversmallingen bij het Dikke Torentje. Na een jaar worden de effecten van deze wegversmallingen op de snelheid van het verkeer geëvalueerd. Mocht dat positief uitvallen, dan is het te overwegen deze versmallingen op meerdere locaties aan te leggen.

Inloopbijeenkomst op 10 maart
Op donderdag 10 maart gaf wethouder Theo Reijn tijdens een inloopbijeenkomst een toelichting op alle maatregelen. Inwoners konden daar hun vragen stellen aan medewerkers van de BEL Combinatie en aan wethouder Reijn. 

Meer informatie
De nieuwe ontwerpen, het evaluatierapport en verdere informatie over de evaluatie vindt u op de website www.eemnes.nl/wakkerendijk