Eemnes biedt plek aan jonge asielzoekers

De instroom van asielzoekers is onverminderd hoog, de opvangproblemen bij Ter Apel zijn niet opgelost. Het COA roept gemeenten op om extra opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Ook Eemnes heeft een verzoek van het COA ontvangen om asielzoekers op te vangen. In Eemnes is hiervoor een geschikte locatie gevonden in een recreatiepark aan de Goyergracht Zuid 13. Het gaat om een eerste opvang van 32 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar.

Verzoek COA

Het COA heeft contact gehad met de eigenaar van het recreatiepark aan de Goyergracht Zuid om dit terrein geschikt te maken als een tijdelijke opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Zij worden opgevangen in 8 woningen (4 jongeren per woning). De hoofdwoning wordt ingericht voor het personeel en een recreatieruimte. 

Gemeente verleent medewerking

De gemeente Eemnes verleent medewerking om op deze locatie een tijdelijke opvangplek te realiseren. Zo is onderzocht welke mogelijkheden er zijn binnen het bestemmingsplan en welke vergunningen nodig zijn. Burgemeester Van Benthem: “We zijn blij dat we als gemeente deze kinderen kunnen opvangen, want dat zijn deze 15, 16, 17-jarigen gewoon. Na een soms barre reis zijn ze in Nederland aangekomen en vangen we ze op in een kleinschalige locatie hier in Eemnes. Samen met onze buurgemeente Laren pakken we onderwijs, sport en recreatie op. We kunnen zo een steentje bijdragen aan het oplossen van de crisis in de asielopvang. De jongeren kunnen hier tot rust komen en het besluit op hun asielaanvraag afwachten”. 

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV)

AMV’ers zijn asielzoekers jonger dan 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet zijn begeleid door een ouder. Ze kwamen bijvoorbeeld alleen of samen met andere kinderen in Nederland aan en vroegen hier asiel aan. De leeftijd van de jongeren die naar Eemnes zullen komen, ligt tussen de 15 en 18 jaar. Wethouder Havinga: “De jongeren die we hier opvangen gaan gewoon naar school. Verder krijgen ze een dagprogramma, moeten ze zelf koken en hun woonunit schoon houden, leren ze wat over de Nederlandse cultuur en samenleving en kunnen ze sporten en recreëren. De jongeren zijn minderjarig en hebben een voogd, dus er zit veel begeleiding op, dat geeft ons als gemeente ook vertrouwen in de opvang op deze locatie. In onze buurgemeente Baarn worden 90 jongeren opgevangen en dat gaat al 1,5 jaar in goede samenwerking en naar tevredenheid. Fijn dat we als gemeente en gemeenschap deze kwetsbare jongeren een thuis kunnen bieden."

Opvanglocatie recreatiepark Goyergracht Zuid 13

Het recreatiepark is geschikt als een tijdelijke opvanglocatie voor in eerste instantie 32 jongeren. Het COA werkt samen met de eigenaar van het resort en de gemeente om deze opvang goed te organiseren. De opvang voor deze jongeren is een kleinschalige opvang. Er wordt gestart met 32 jongeren die worden opgevangen in 8 woningen. De woningen hebben een eigen douche- en kookgelegenheid. In 1 andere woning wordt de beveiliging en toezicht gehuisvest. Ook is er een kantoor voor de medewerkers van het COA en hulpverleners en is er een ontmoetingsruimte/recreatieruimte. De beveiliging is vooral om het park te beveiligen tegen ongewenste bezoekers en om de jongeren een veilige en rustige plek te kunnen bieden. Later, na het doorlopen van de vergunningsprocedure, wordt het aantal jongeren mogelijk uitgebreid tot maximaal 56. 

Burgemeester Mol van Laren: “Het initiatief van Eemnes om deze jongeren een thuis te willen bieden, geeft ook Laren de gelegenheid bij te dragen aan een goede opvang. In het verleden was de Laarder samenleving zeer betrokken bij het AZC Crailo, ook nu zal Laren zich gastvrij tonen. Samen met de opvang van de personen op de locatie Tergooi in Blaricum nemen de 3 BEL-gemeenten een grote verantwoordelijkheid in het opvangen van asielzoekers. We trekken hierin samen op en gaan dat samen tot een succes maken.”

Afspraken met het COA

Het college maakt afspraken met het COA dat de opvanglocatie zelfvoorzienend is. Ook maken we afspraken over de duur van de opvang, de organisatie door het COA, beveiliging van de jongeren en zorg en onderwijs. De verwachting is dat de 32 jongeren per 15 januari 2024 in Eemnes terechtkunnen. De opvang zal 1 jaar beschikbaar zijn, met een mogelijkheid tot verlenging van 2 keer met 1 jaar. Het COA zorgt 24/7 op locatie voor de begeleiding van de jongeren.

Vragen en meer informatie

Direct omwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd. Wie geïnformeerd wil blijven over de laatste stand van zaken, kan zich aanmelden per mail. De gemeente stuurt dan een bericht bij nieuwe ontwikkelingen. Stuur daarvoor een mail naar vluchtelingen@eemnes.nl en geef daarbij de naam, adres en mailadres door.

 

Veelgestelde vragen - Verzoek COA opvang AMV-jongeren

Waarom is deze opvang nodig?

De instroom van asielzoekers is onverminderd hoog, de problemen bij Ter Apel zijn nog niet opgelost. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft een dringende oproep aan gemeenten gedaan om extra opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Ook in Eemnes is een vraag van het COA gekomen om asielzoekers op te vangen. De humanitaire nood is hoog. Asielzoekerscentra lopen over en de toestroom van vluchtelingen neemt nog steeds toe. Als Eemnes nemen we hierin onze verantwoordelijkheid.

In Ter Apel is er voor maar 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) plaats. Momenteel verblijven er 350 jongeren. Jongeren zijn een extra kwetsbare doelgroep, dus de nood om hen een veilige opvang te bieden is hoog. 

Wat doet de gemeente nog meer aan opvang van vluchtelingen?

Eemnes vangt nu 32 jonge asielzoekers op. Later, na het doorlopen van de vergunningsprocedure, wordt het aantal jongeren mogelijk uitgebreid tot maximaal 56. Hiermee voldoet Eemnes ruim aan de opgave die landelijk wordt opgelegd. 
Verder vangt Eemnes ongeveer 80 Oekraïners op en verkennen we op dit moment (januari 2024) de mogelijkheden om meer Oekraïners op te vangen. 
En wat betreft statushouders, gemeente Eemnes heeft geen achterstand en we voldoen volledig aan de taakstelling. 

Waarom is voor deze groep gekozen?

We kiezen bewust voor een (kleinschalige) opvang van minderjarige asielzoekers, omdat hierop vanuit het COA de meeste begeleiding zit. De jongeren zijn leerplichtig en volgen dus onderwijs, daarnaast is er veel begeleiding aanwezig. Bij volwassenen is die begeleiding er niet, is er minder personeel aanwezig en treedt eerder verveling op. Die groep op deze locatie vinden we minder geschikt.

Komen er alleen jongens of ook meisjes

Er komen vooral jongens alleen naar Nederland. Het COA gaat waar mogelijk ook meisjes op deze locatie huisvesten. Echter slechts 1 op de 10 gevluchte kinderen is een meisje.

Hoe verloopt de opvang elders?

In de gemeente Baarn wordt al ruim 1,5 jaar een groep van 90 jongeren opgevangen en dat gaat naar tevredenheid. Ook vanuit de politie is aangegeven dat er geen meldingen van overlast etc. te herleiden zijn tot deze groep jongeren. 

Voor hoelang gaat Eemnes deze jongeren opvangen?

De opvang van AMV’ers is voor 1 jaar met de mogelijkheid om 2x 1 jaar te verlengen. Na 9 maanden vindt een eerste evaluatie plaats.

Wie worden opgevangen?

Er worden vanaf 15 januari 2024 32 jongeren in de leeftijd van 15-17 jaar opgevangen, afkomstig vooral uit Syrië en Eritrea. In het voorjaar 2024 verwachten we in totaal maximaal 56 jongeren op te vangen.

Wanneer wordt de locatie in gebruik genomen door het COA/AMV’ers?

Vanaf 15 januari 2024 komen 32 jongeren in de leeftijd van 15-17 jaar als noodopvang. Later, rond het voorjaar, wordt dit uitgebreid naar maximaal 56 jongeren als de vergunningen hiervoor zijn verleend. Dan wordt het een (tijdelijke) opvanglocatie.

Wat gebeurt er in de opvang?

Er is 24 uurs-begeleiding op de locatie door medewerkers van het COA. Daarnaast heeft elke jongere een jeugdbeschermer vanuit Nidos. Nidos is de voogdijinstelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Het COA biedt de jongeren langs twee lijnen begeleiding: Aan de ene kant activiteiten gericht op het meedoen aan de Nederlandse samenleving. De jongeren worden begeleid bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid/volwassenheid. Ook bereiden de medewerkers van het COA hen voor op hun toekomst in Nederland of het land van herkomst. Het COA biedt aan de andere kant begeleiding in de vorm van vrijetijdsbesteding in sport en spel. Een groot deel van deze activiteiten organiseert het COA zelf. Ze maken hierbij gebruik van bestaande structuren en specialisten in de omgeving. Er worden ook educatieve activiteiten aangeboden. Denk aan OV-training, verkeerslessen, kooklessen en hygiëne. De activiteiten worden door het COA georganiseerd, meestal in samenwerking met organisaties in de omgeving en/of vrijwilligers. In de avond kunnen ze activiteiten ondernemen. Dit kan zijn tv kijken, sporten en creatieve activiteiten georganiseerd door medewerkers of andere organisaties. Voor een groot deel is het vergelijkbaar met wat pubers doen in een ‘gewoon’ gezin. Bij het programma houdt COA rekening met de leeftijd en de interesses van de jongeren in de noodopvang.

Is er beveiliging aanwezig?

Er is ook 24 uur beveiliging aanwezig. Niet om de jongeren binnen te houden, maar om de jongeren te beschermen tegen invloed van buitenaf.

Gaan de jongeren ook naar school?

Ja, de jongeren zijn leerplichtig en gaan naar school. Ze zullen zeer waarschijnlijk naar College De Brink in Laren gaan.

Waarom is er vooraf geen overleg gevoerd met de buurt?

De officiële vraag van het COA is pas 5 december 2023 ontvangen, vandaar dat we eerst de directe buren informeren. Omdat het hier een noodsituatie betreft waaraan we een bijdrage leveren en het allereerst om een tijdelijke noodopvang gaat, zal het college gebruikmaken van de bevoegdheid om dit besluit te nemen. 

Wij informeren nu dus eerst de omwonenden. Daarna volgen de bewoners van de Heidehoek en inwoners van Laren en Eemnes. We doen dat door middel van een brief en via onze andere kanalen, zoals de website, de nieuwsbrief en sociale media. We doen wat we kunnen om te zorgen dat de noodopvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt: voor zowel de vluchtelingen als de omgeving van de opvang.

Kan ik bezwaar maken?

Tegen de gedoogbeslissing van het college kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen. 

De aanvraag van het COA wordt door de gemeente volgens de normale procedure behandeld. Zodra de omgevingsvergunning is verleend kunt u binnen zes weken bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift.

Waarom is voor deze locatie gekozen?

De locatie is passend voor deze opvang; het is kleinschalig en er zijn voldoende voorzieningen op de locatie, en de school en sportvelden zijn redelijk dichtbij.

Is de noodopvang toegankelijk voor inwoners van Eemnes?

Vanwege de privacy van de tijdelijke bewoners is de opvang alleen toegankelijk voor de tijdelijke bewoners en medewerkers van het COA. We kunnen het ons wel voorstellen dat u benieuwd bent naar hoe de opvang eruit ziet. We organiseren in 2024 een open dag.

Wat kan ik merken van de komst van de jongeren?

Uit ervaringen met deze groep jongeren die in Baarn wordt opgevangen, blijkt dat de jongeren veel op de opvang verblijven. De jongeren zijn buiten schooltijd en in het weekend vrij om hun omgeving te verkennen. Ze kunnen aan diverse (georganiseerde) activiteiten meedoen, sporten, winkels bezoeken en de omgeving verkennen.

Mogen de opgevangen jongeren zelfstandig Eemnes en Laren verkennen/mogen ze zonder begeleiding van het terrein af?

Ja, dat mag. De jongeren hebben dezelfde rechten als alle andere jongeren in Nederland. Ze zijn dus vrij om zelfstandig de buurt te verkennen, naar school of sport te gaan of met vrienden af te spreken. Wel krijgen ze eerst een rondleiding van het COA. Bijvoorbeeld waar de supermarkt is en uitleg over hoe het werkt in Nederland.

Ze krijgen ook uitleg over de regels, waarden en (gedrags)normen in Nederland en leefregels voor binnen de locatie. Op locatie is begeleiding voor de jongeren aanwezig. Het COA is niet bevoegd om begeleiding te verplichten buiten de locatie, het is geen gevangenis. Iedereen moet zich aan de regels houden, zowel deze jongeren als alle inwoners van Eemnes (en Laren).

Waar kan ik de jongeren tegenkomen en wat doe ik dan?

De jongeren hebben dezelfde rechten als andere jongeren in Nederland. Ze zijn dus vrij om te gaan en staan waar ze willen. Maar meestal gebruiken ze voornamelijk de gangbare routes naar winkels, supermarkten, etc. Sommigen zoeken ook weleens een lotgenoot op in een andere locatie, in overleg met hun mentor van het COA.

Hoe leg ik contact met de jongeren?

Dit is een vraag die de vluchtelingen ook hebben. De jongeren zijn, net als andere jongeren, gewoon aan te spreken. Ze krijgen Nederlandse les en spreken vaak ook wel wat Engels. Oogcontact maken, een glimlach of een vriendelijke zwaai is altijd goed. Het is goed om aandacht voor elkaar te hebben!

Tot hoe laat kunnen de jongeren naar buiten?

In de huisregels van de opvang wordt dit aangegeven. Het COA stuurt er op aan dat jongeren tijdig binnen zijn en maken hierover afspraken met hen. 

Deze jongeren komen zonder ouders naar Nederland. Wie neemt dan de verantwoordelijkheid voor de jongeren?

Elke minderjarige vluchteling die zonder ouders in Nederland asiel aanvraagt, krijgt via Stichting Nidos een voogd toegewezen als wettelijk vertegenwoordiger. Nidos is ook aanwezig op de opvanglocatie. Op locatie hebben alle jongeren ook een mentor.

Is te zeggen hoeveel beveiliging er komt?

Er wordt ter plaatse bekeken wat er nodig is om het verblijf van de vluchtelingen voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast krijgen de jongeren overdag onderwijs. Op de locatie zijn gekwalificeerde medewerkers, is 24 uur per dag beveiliging en wordt volop aandacht besteed aan de Nederlandse normen, waarden, regels en omgangsvormen. Buiten de locatie is de gemeente en de politie verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde.

Wat doet de gemeente als het niet goed gaat op de locatie?

Met de opvang en betrokkenen wordt er continue geëvalueerd. Het eerste evaluatiemoment is na enkele maanden. Tussentijds wordt dit georganiseerd wanneer nodig. Dit kan door elke partij worden aangevraagd, ook door omwonenden. Er wordt dan met alle betrokken partijen om tafel gegaan. Als de opvang geopend wordt, krijgen alle bewoners ook een brief met de contactgegevens van de begeleiders. Hier kan contact mee opgenomen worden als iets niet lekker loopt.

Welke sancties zijn er als jongeren zich mogelijk toch niet aan de regels houden? 

In het geval dat deze jongeren zich niet aan de afgesproken huisregels houden, volgt er - net als in een gewone gezinssituatie - eerst een gesprek. Bij herhaaldelijke overtredingen zullen er duidelijke maatregelen worden genomen. Als blijkt dat ze dit te vaak doen en daarmee lang en vaak overlast veroorzaken, dan lopen ze het risico naar een andere opvanglocatie te moeten verhuizen.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat het aanzicht van het recreatiepark aan de Goyergracht Zuid niet heel rommelig wordt met bijv. fietsen/containers etc.? 

Hier kunnen afspraken over worden gemaakt om ervoor te zorgen dat hier rekening mee gehouden wordt in het aanzicht. Wellicht heeft u hierin zelf ook nog ideeën. Als er afspraken zijn, ziet begeleiding erop toe dat deze afspraken worden nageleefd. 

Er is weinig buitenruimte, hoe wordt voorkomen dat jeugd op straat gaat hangen? 

We kijken goed naar wat we qua sport op de locatie mogelijk kunnen maken. Er komt in ieder geval een recreatieruimte (binnen). We gaan in gesprek met de lokale sportverenigingen om te kijken of we een aanbod kunnen realiseren (bijvoorbeeld met vrijwilligers). Daarnaast zullen er met de jongeren afspraken worden gemaakt over gebruik buiten. Verder is het van belang dat naast school en/of werk activiteiten worden ondernomen zoals sporten.

Hoe ziet de begeleiding eruit straks? 

Overdag en ’s avonds zijn er 7 dagen per week 24 uur per dag begeleiders op de opvanglocatie aanwezig. In de basis zijn dit 2 dagdiensten, 2 late diensten en 1 nachtdienst. Elke jongere krijgt ook een mentor toegekend die hen leert goed voor zichzelf te zorgen. Zij maken met de jongere een persoonlijk plan van aanpak gericht op zelfstandigheid. Daarnaast heeft elke jongere ook nog een voogd die met hen een plan van aanpak maken gericht op toekomstperspectieven en eventuele zaken zoals contact met familie en gezondheid.

Hoe ziet een dagindeling van een jongere eruit? 

De jongeren gaan naar school. Daarnaast krijgen zij wellicht bijbaantjes, doen ze mee aan (lokale) activiteiten, sporten ze en krijgen ze sociale contacten.

Wat kan ik doen als buur van de opvang? 

Wij willen heel graag dat de jongeren zich welkom voelen in Eemnes en hier de tijd rustig kunnen doorbrengen. Vriendelijkheid en rust zijn daarom belangrijk. 

Wil u helpen? We gaan een comité vragen de inzet van vrijwilligers te coördineren. In overleg met het COA wordt bekeken aan welke hulp behoefte is, dat kan gaan om het organiseren van uitjes, helpen bij het koken of boodschappen doen, sport, praktische zaken, Nederlands leren. Omdat het een kwetsbare doelgroep is, is een VOG nodig en tekent u een vrijwilligersovereenkomst. 

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Het COA is verantwoordelijk voor alle zaken op en rond de opvanglocatie. Zij hebben een telefoonnummer dat u 24/7 kunt bellen bij dringende vragen en meldingen tijdens het verblijf van de jongeren. U kunt een mail sturen naar fmmzeemnesamv@coa.nl of bellen met telefoonnummer: 06 292 194 85.