Th. (Theo) Reijn

Wethouder van Eemnes.

PortefeuilleT. Reijn

De heer Th. Reijn is 25 februari 2019 benoemd als wethouder en is 1e loco-burgemeester.

 • Openbare Ruimte
  • Speelplaatsen
  • Wijkschouwen
  • Groen
  • Riolering
  • Wegen
  • Ondergrondse infra
  • Water
 • Economische zaken
 • Recreatie & toerisme
 • Grondzaken
 • Verkeer & Vervoer
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ordening
 • Gastvrije Randmeren
 • Landschapsontwikkeling
 • Natuur
 • Vergunning & Handhaving (incl. handhaving milieu)
 • Monumenten

Projecten

 • Bedrijventerrein Zuidpolder
 • Woningbouw Zuidpolder
 • Ontwikkeling Eembrugge
 • Gebiedsontwikkeling Hilt/HSS
 • Woningbehoefte onderzoek
 • Woningen duurzaam beschikbaar houden doelgroepen

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Vitens NV
 • Coöperatie Gastvrije Randmeren
 • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • BEL Combinatie (lid Algemeen Bestuur)

Nevenfuncties niet uit hoofde van functie

 • Lid Kerkbestuur KAN parochies (onbezoldigd)

Contact

Heeft u een vraag aan de wethouder? Of wilt u iets bespreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 035 – 751 33 30
Of per e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl