Collegebesluitenlijst 9 juli 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 juli 2013

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Afwezig:
de heer J. Bood, wethouder
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 27
Besluit  Vastgesteld.

 

 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Openbaar vervoerplan 2014 Provincie Noord-Holland en wijzigen haltes Pijpestrootje en Wezeboom
Korte inhoud: De provincie Noord-Holland is van plan om buslijn 209 per december dit jaar te laten vervallen ten guste van een frequentieverhoging op lijn 109. De provincie Utrecht is van plan in september dit jaar de twee bushaltes voor lijn 209 op de Stadwijksingel aan te passen aan de nieuwe toegankelijkheidseisen. Als lijn 209 wegvalt moet dit plan worden aangepast.
Besluit Het college besluit:
1. in te stemmen met de door de provincie Noord Holland voorgestelde herziening dienstregeling voor wat betreft de buslijnen 109 en 209
2. in te stemmen met het plan van de provincie Utrecht voor het toegankelijk maken van de haltes Pijpestrootje en Wezeboom, niet voor de standaard bussen, maar de kleinere bussen van lijn 73
3. dit voorstel en besluit ter kennisname te brengen van de commissie GROW

 

 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Contract voor compensatie huishoudelijke taken (CHT)
Korte inhoud: Het huidige contract voor hulp bij het Huishouden (HH) loopt af per 31-12-2013.
Besluit  Het college besluit onder voorwaarden aan te sluiten bij het contract CHT in Gooi- en Vechtstreek.
 

Onderwerp - Toezicht Villa Primair
Korte inhoud: Standpunt gemeente Eemnes voor meer Grip op Villa Primair
Besluit Aangehouden, afstemmen met Laren en Blaricum. Duidelijk advies geven wat we willen en wat art. 48 WPO precies inhoudt. Wat willen we aangepast zien t.a.v. de Statuten.