Collegebesluiten 27 januari 2015

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 03 februari 2015.

 
Aanwezig:
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 
 
Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 4
Besluit  De besluitenlijst van week 4 wordt ongewijzigd vastgesteld en de daarbij genomen besluiten worden bekrachtigd.
 

Portefeuille Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Afsluiten c.q. aframen investeringsprojecten in de jaarrekening 2014. Korte inhoud: De afdeling Control en Financiën heeft, in overleg met de budgethouders de investeringsprojecten geïnventariseerd, die afgesloten kunnen worden.
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten c.q. af te ramen investeringsprojecten en dit administratief te laten verwerken.
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Beroepschrift verhoging maximum snelheid op de A27
Korte inhoud: De minister van infrastructuur en milieu heeft op 16 december 2014 het verkeersbesluit genomen, welke een verhoging van de maximale snelheid van 120 naar 130 km/uur omvat op de A27 in de dagperiode, ter hoogte van Eemnes. Tegen het ontwerp-verkeersbesluit van 15 oktober 2014 heeft het college een zienswijze ingediend. Het definitieve verkeersbesluit is op 16 december 2014 genomen en ligt ter inzage. Dit besluit is ongewijzigd. Tegen dit besluit staat de mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank open.
Besluit: Het college besluit:
1 beroep in te stellen bij de rechtbank.
2 in te stemmen met bijgaand beroepschrift en deze te ondertekenen.