Collegebesluitenlijst 27 oktober 2015

Hier kunt u de getekende besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 20 oktober 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

Afwezig:
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 43
De besluitenlijsten van week 43 worden ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Subsidieverordening Politie Keurmerk Veilig Wonen
Korte inhoud: In het collegeprogramma 2014-2018 staat aangegeven dat per 2016 een subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen beschikbaar wordt gesteld. In dit voorstel ligt de uitwerking in de vorm van een verordening en aanvraagformulier.
 

Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege enkele vragen.

2.2.

Vuurwerkvrije zones
Korte inhoud: Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie ingediend en het college verzocht om vuurwerkvrije zones in te stellen. De voorgestelde werkwijze is op 7 september jl. besproken in de raadsessie. Dit collegevoorstel gaat in op de verdere besluitvorming en uitvoering.
 

Het college besluit:

- vuurwerkvrije zones in te stellen door middel van het aanwijzingsbesluit;

- de kosten van € 2.330,- te dekken uit de stelpost op de kostenplaats Veiligheid (61400011).

Wethouder Zoetman neemt een minderheidsstandpunt in, omdat het besluit niet handhaafbaar is en niet past bij het ingenomen standpunt van de VVD hierover.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Regionale inkoop jeugdzorg door Amersfoort
Korte inhoud: Het door Amersfoort namens de regiogemeenten ingezette proces van aanbesteding is zover gevorderd dat tot voorlopige gunning kan worden overgegaan. Daaraan voorafgaand wordt van de individuele gemeenten gevraagd de voor de gunning benodigde budgetten beschikbaar te stellen en in te stemmen met de afspraken over risicio-deling/verevening.
 

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de resultaten van de aanbestedingsprocedure en het voorgenomen besluit van de gemeente Amersfoort over de voorlopige gunning;

2. de in relatie tot die voorlopige gunning benodigde budgetten voor de uitvoering daarvan beschikbaar te stellen onder voorbehoud van daarmee overeenstemmende besluitvorming door de raad bij vaststelling van de begroting 2016;

3. de kosten van zorg regionaal te verevenen voor de volgende zorgpakketten: jeugdhulp met verblijf (zorgpakketten i en k2, inclusief de jeugdhulp met verblijf dat onderdeel uitmaakt van het Landelijk Transitie Arrangement), crisiszorg (l), Samen Veilig Midden Nederland (m), essentiële jeugdzorgfuncties/cluster 1 (n);

4. om de (voorlopige) gunningsbeslissing op grond van artikel 55 van de Gemeentewet juncto artikel 2.138 van de Aanbestedingswet geheim te houden tot het moment dat de gunningsbeslissing bekend is gemaakt aan de betrokken zorgaanbieders.

3.2.

Plan van Aanpak Jeugd- en Gezinsteam - vooruitblik kwartaal 3 en 4 2015
Korte inhoud: In het eerste half jaar is er een Plan van Aanpak opgesteld met prioriteiten om het functioneren van het Jeugd- en Gezinsteam in goede banen te leiden. Ook voor het tweede half jaar is dit relevant en is een Plan van Aanpak opgesteld.
 

Het college besluit het plan van aanpak JGT van 25 augustus 2015 vast te stellen voor het tweede half jaar van 2015.

3.3.

Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek.
Korte inhoud: Gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij ministerie van VWS Het ministerie heeft positief beschikt. Na toekenning zijn gemeenten in Gooi en Vechtstreek aan de slag gegaan met inwoners, cliënten aanbieders CHT, sociale werkvoorziening Tomingroep enz.. Dit heeft geresulteerd tot de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).
 

Het college besluit:

1. het plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek vast te stellen (bijlage 1);

2. in te stemmen met concept raadsvoorstel/besluit inzake de bestemming van de HHT middelen en de overheveling daarvan naar regio Gooi en Vechtstreek;

3. het dagelijks bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek verzoeken met ingang van 1-1-2016 de kassiersfunctie uit te voeren en hierover te rapporteren naar de deelnemende gemeenten;

4. mandaat verlenen aan de programmadirecteur sociaal domein met de mogelijkheid van submandaat aan de manager inkoop en contractbeheer om te besluiten op HHT verzoeken van inwoners, aanvraag voor toelating tot HHT van aanbieders;

5. een volmacht aan programmadirecteur sociaal domein, met de mogelijkheid van submandaat aan de manager inkoop en contractbeheer, te verlenen om bij toegelaten aanbieders (daar waar van toepassing), over te gaan tot in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzeggen van de toelating en alle andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding.

3.4.

Financiën Eemnes Jeugd - stand van zaken september 2015
Het college besluit:

1. het restant projectbudget implementatie sociaal domein in te zetten voor de inzet van de regionale procesbegeleider (€ 9.600);

2. kennis te nemen van de aangepaste detailbegroting voor het Jeugd- en Gezinsteam (JGT);

3. kennis te nemen van het regio-overzicht sociaal domein 2015 (stand per 30 juni 2015) vanuit Amersfoort;

4. in de volgende rapportage extra aandacht te besteden aan de koppeling met de cijfers uit de begroting in volgende rapportage.

3.5.

Bestuurlijke kwartaalrapportage - terugblik tweede kwartaal 2015
Korte inhoud: Per 1 januari is het Jeugd- en Gezinsteam actief in Eemnes. Bijgevoegd is de bestuurlijke rapportage over de maanden mei, juni, juli en augustus. Begin juni bent u geïnformeerd over het eerste kwartaal. In de eerste vier maanden had het Jeugd- en Gezinsteam veel aandacht nodig voor de randvoorwaardelijke processen en in het tweede kwartaal was er meer ruimte voor de inhoud. Wat lokaal georganiseerd moet worden, gaat goed. Regionaal zijn er wel een aantal knelpunten rondom managementinformatie, facturen en de dienstverleningsovereenkomst met de gastheergemeente Amersfoort.
 

Het college besluit:

1. de voorgestelde beheersmaatregelen uit de paragraaf ‘Risico’s’ uit te voeren;

2. de raadsinformatiebrief over de bestuurlijke rapportage ter informatie te brengen aan de raad.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Bestuursopdracht actualisatie bestemmingsplan bedrijventerrein Bramenberg
Korte inhoud: Het huidige bestemmingsplan is bijna 10 jaar oud en moet daarom opnieuw worden vastgesteld. In de raad is motie aangenomen om te onderzoeken of er op het nieuwe bedrijventerrein niet meer toegelaten kan worden qua bedrijfsvestigingen. Dit verzoek wordt ook betrokken op het bestaande bedrijventerrein Bramenberg. Om gedurende de procedure wel in staat te zijn leges te kunnen heffen wordt een tijdelijke beheersverordening bedrijventerrein Bramenberg vastgesteld.
 

Het college besluit de bestuursopdracht "herziening bestemmingsplan bedrijventerrein

Bramenberg" (met enkele tekstuele aanpassingen) ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

4.2.

Kernrandvisie Goyergracht
Korte inhoud: om wijzigingen in het gebied Goyergracht Noord en Zuid mogelijk te maken is volgens het provinciaal beleid een Kernrandzonevisie noodzakelijk. Deze visie is opgesteld en nu gereed voor besluitvorming.
 

Het college besluit:

  1. in te stemmen, met enkele tekstuele aanpassingen, met de concept kernrandzonevisie Goyergracht en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;
  2. een apart voorstel te laten uitwerken t.a.v. de mogelijkheden voor cofinanciering door gemeente en provincie.

4.3.

Ruimtelijke Agenda Eemnes
Korte inhoud: De provincie Utrecht wil sturing geven aan haar ruimtelijke beleid. Dat willen zij onder meer doen door afspraken met gemeenten te maken door middel van het gezamenlijk vaststellen van een Ruimtelijke Agenda. Het doel van de ruimtelijke agenda is, gezamenlijke ruimtelijke belangen en ambities van gemeente en provincie te realiseren. Dit doen we door vroegtijdig integraal samen te werken, focus aan te brengen in de ruimtelijke ontwikkelopgaven en de belangrijkste strategische opgaven efficiënt uit te voeren.
 

Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege enkele gewenste aanvullingen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Gevelisolatieonderzoek als gevolg van het tracébesluit A27/A1
Korte inhoud: In het kader van het tracébesluit A27/A1 is door de minister van Infrastructuur & Milieu voor 5 woningen in Eemnes een hogere waarde voor wegverkeerslawaai vastgesteld. Voor deze woningen moet worden onderzocht of de gevels voldoende geluidwerend zijn om het wettelijke binnenniveau te garanderen. Rijkswaterstaat is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het bekostigen van het onderzoek en het realiseren van de maatregelen. De gemeente Eemnes heeft echter ook een rol als bevoegd gezag om per woning besluiten te nemen over het al dan niet aanbieden van geluidsisolerende maatregelen. Rijkswaterstaat stelt nu voor een gezamenlijk traject in te gaan waarin de gemeente Eemnes maximaal wordt ontzorgd.
 

Het college besluit:

- in te stemmen met de uitvoering van het project gevelisolatie als gevolg van het tracébesluit A27/A1;

- in te stemmen met de door Rijkswaterstaat aangereikte correspondentietabel;

- het 'Uitvoeringskader Gevelisolatie 2012' vast te stellen als beoordelingskader voor dit project.

6.

Rondvraag / mededelingen

7.1

Persgesprek

Aansluitend vindt het periodiek overleg plaats met de vertegenwoordiger van de pers.