Collegebesluitenlijst Eemnes 1 maart 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 8 maart 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijsten week 8
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Verlengen contract Stichting Dierenzorg Eemland
Korte inhoud: Stichting Dierenzorg Eemland verzorgt de wettelijke taken rondom het opvangen van zwerfdieren met een vermoedelijke eigenaar (Burgerlijk Wetboek 5, artikel 8). Het contract is verlopen, voorgesteld wordt om het contract voor onbepaalde tijd te verlengen met een opzegtermijn van één jaar.
Het college besluit:
- Het contract met Stichting Dierenzorg Eemland te verlengen, voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegtermijn van één jaar;
- De kosten ad € 3.500,-- per jaar ten laste te brengen van 61400014 opvang van zwerfdieren / 634346 diensten van instellingen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Pilot overgewicht jongeren Eemnesser initiatief
Korte inhoud: De GGD regio Utrecht, Fysiotherapie Eemnes, Gooische Psychologen praktijk en Diëtisten Midden Nederland hebben de handen ineen geslagen en een Multidisciplinair Behandelprogramma ‘Meer bewegen’ gemaakt, gericht op jongeren met overgewicht. De initiatiefnemers hebben de gemeente Eemnes gevraagd om de pilot te financieren.
Het college besluit:
- Deel te nemen aan de pilot van het Eemnesser multidisciplinair behandelprogramma ‘Meer bewegen’ gericht op jongeren met overgewicht
- De kosten ad. €7375,- te dekken uit twee posten, te weten €5.000,- uit 65300014 Overige sportaangelegenheden 600000 Nieuw beleid en €2.375,- uit 67140011 Openbare gezondheidszorg 634399 Overige goederen en diensten.

3.2.

Het ontwerpbestemmingsplan Slibverlaadstation Eemnes
Korte inhoud: Al enige jaren zijn verschillende partijen bezig om de slibtransporten van (afval)slib door de bebouwde kom overbodig te maken. Er is daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren, Waternet en Rijkswaterstaat. De oplossing is om van de RWZI aan de Capittenweg een persleiding naar parkeerplaats 't Veentje aan de rijksweg A27 te leggen waar een slibzak wordt gerealiseerd. De vrachtwagens kunnen vervolgens het slib inladen bij de slibzak. Op deze wijze blijft de bebouwde kom vrij van deze transporten. Inmiddels zijn de plannen zover uitgewerkt dat er herzieningen voor het bestemmingsplan Landelijke Gebieden in Blaricum en het bestemmingsplan Buitenrand 2012 in Eemnes om de persleiding en de slibzak planologisch mogelijk te maken. De plannen worden zoveel mogelijk gelijktijdig in procedure gebracht. Er wordt in beide gevallen afgezien van inspraak. de plannen gaan direct als ontwerpbestemmingsplan ter visie.
Gewijzigd akkoord
Het college besluit:
- in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Slibverlaadstation Eemnes en het plan gedurende 6 weken ter inzage te leggen:
- bijgevoegd gewijzigd memo ter kennisname aan de raad te sturen.

3.3

 Gegevens direct omwonenden tijdelijke extra sociale woningbouw

Het college besluit toestemming te geven voor het gebruiken van de naam en adresgegevens van de volgende adressen voor verzending van brieven in het kader van het project ‘Tijdelijke extra sociale woningbouw’.

Het betreft de adressen:
Brasemstraat 1 t/m 14, 16, 18
Karperweg 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40
Marenestraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Noordersingel 18

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Mandatering
Korte inhoud: de mandatering dient in lijn te worden gebracht met de gewijzigde inrichting van de directie
Gewijzigd akkoord
Het college:
- besluit onder intrekking van de mandaatregeling d.d. 4 december 2007, tot vaststelling van de algemene mandaatregeling gemeente Eemnes - BEL Combinatie 2016
- besluit tot wijziging van de bestaande geldende detailmandaten aan de BEL Combinatie op het punt dat daar waar staat vermeld dat madnaat is verleend aan de directeur van de BEL Combinatie, na bekendmaking van het onderhavige besluit komt te gelden dat mandaat is verleend aan de directeuren van de BEL Combinatie
- benadrukkt nogmaals dat alle uitgaande politiek gevoelige correspondentie eerst langs de betreffende portefeuillehouder gaat alvorens het verzonden wordt
- benadrukt nogmaals dat alle uitgaande post die betrekking heeft op het uitnodigen van burgers voor ronde / sessie / raad of andere bewonersbijeenkomsten door de wethouder ondertekend wordt.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1

Luidschema 2016, Pieterskerk Eemnes
Het college besluit goedkeuring te verlenen voor het luidschema 2016 van de Pieterskerk.